อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > บทสวดมนต์พิเศษ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 28-04-09, 17:49
นาคน้อย
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default บทเรียกบารมีและบทนมัสการพระสมเด็จองค์ปฐม

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

หากข้าพระเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และผู้มีคุณ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบ ๆ กันมา อันมีหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด

ข้าพเจ้าขอน้อมนำเอาบทสวดมนต์ บทเรียกบารมี มาแสดงให้ท่านสาธุชนผู้จำเริญทั้งหลาย ได้นำไปสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างบารมี ให้มีกำลัง สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ได้ตามพุทธประสงค์ในการสวดมนต์บทนี้

พุทธัง นเม ระตะนะภูตะสะรีระจิตตัง (ข้าพเจ้านมัสการพระพุทธเจ้า ผู้มีกายและจิตเป็นรัตนะ)
ธัมมัง นเม ระตะนะภูตะวิสุทธิสารัง (ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม มีสาระ คือความหมดจดวิเศษเป็นรัตนะ)
สังฆัง นเม ระตะนะภูตะสุสีละทิฏฐิง (ข้าพเจ้านมัสการพระสงฆ์ ผู้มีศีลและทิฏฐิงามเป็นรัตนะ)
เอตัง นเม ติระตะนัง (ข้าพเจ้านมัสการ 3 รัตนะนี้)
รัตตินทิวัง ขะณะขะเณสุ (นอบน้อมอยู่ทุกขณะ ทั้งกลางคืน)
นมัสสะมานา (และกลางวัน)
ปูเชมะ จาปิ สะสะตัง สุปะสันนะ จิตตา (ทั้งมีจิตสุนทรประสาท บูชาอยู่เสมอ)
ตัตถานุปาริจาริยายะ สทารตาจะ (ยินดีในการบำเรอพระรัตนตรัยนั้นทุกเมื่อ)
ตัง ติระตะนัง ชิวิตัง ยาวะนิพพานัง (ข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่ง)
สรณัง คัจฉามิ (ตลอดชีวิต ตราบเท่าพระนิพพาน)
นัตถิ เมสรณัง อัญญัง (สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี 3 รัตนะนี้)
ติระตะโน เม สรณัง วรัง (เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า)
ปุญเญนะ ตัตถะ สุกเตนะ (ด้วยบุญที่ก่อสร้างดีแล้ว ในพระรัตนตรัยนั้น)
สุขี ภเวมุ (ขอเราจงเป็นผู้มีสุข)
เตเชนะ ตัสสะ จะ สทาปิ (และด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยนั้น)
สุวัตถิ โหนตุ (ขอความสวัสดีจงมี ทุกเมื่อ)
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง (ข้าพเจ้า นมัสการอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรไหว้)
มะนัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง (โดยส่วนเดียว ด้วยประการฉะนี้)
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ (บุญอันข้าพเจ้าทำแล้ว ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วย)
ยานัญญานิ กะตานิ เม (และบุญทั้งหลายอื่น อันข้าพเจ้าทำแล้วในกาลก่อนด้วย)
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง (ได้แล้วซึ่งห่วงและบุญอันไพบูลย์ และ)
ตัสสานุภาเวนะ (ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้น)
อุปัททะวันตรายา จะ ทุพภิกขะทุกขา (ขออุปัทวะและอันตรายและทุพภิกขภัย)
จะ อุปะสัคคา จะสัพพะโส (ความขัดข้องทั้งหลายด้วย อย่าได้พ้องพาน)
มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ (ในการไหน ๆ เลย)
อาโรคิยะสุขัญเจวะ (สุขเกิดแต่ความไม่มีโรค)
กุสลัญจะ อนามะยัง และอนามัยอันดีจงมี)
สัพพะโรคะ วิมิมุตโต ขอให้พ้นจากโรคทั้งปวง)
สัพพะสันตาปะวัชชิโต (ขอให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง)
สัพพะเวระมะติกกันโต (และล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง)
ยถา ทีโป จะ นิพพุโต(เหมือนดวงประทีปดับไฟฉะนั้น)
มัยหัง สัพพะโรคะ โสกุปัททะ (แม้เหล่าโรค โศก อุปัทวะ อุปสรรค)
วุปปะสัคคะททุกขะ โทมะนัสสุปายาสา (ทุกข์ ความไม่สบายใจ คับแค้นใจ)
สัพพะอันตรายาปิ วินัสสันตุ (แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญหายไป)
ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ (ความเป็นผู้มีอายุยืน จงมี)
ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัตะโย (ความสมบรูณ์แห่งวัตถุทั้งหลาย)
สุขัง สัพพัตถุ โสตถิ จะ (ความสุข สวัสดี ทั้งปวงด้วย)
ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ (จงมี จงเป็นไปพร้อม)
สัพพะสังกัปปา มัยหัง สมิชฌัมตุ (ความดำริทั้งหลายของข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยดี)
สุเขนะ สิชฌะตัง สทา (จงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ)
เอวัง วุตตา คุณา สัพเพ ชีวิตตัง ยาวะ (ขอคุณทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมา)
นิพพานัง โหนตุ มัยหัง ภเว ภเว (จงมีแก่ข้าพเจ้า ทุก ๆ ภพตราบเท่าพระนิพพาน)
กัมมัง ปริปูรัญจะเม (หากกุศลของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไซร้)
ขิปปัง สัจฉิกะเรยยาหัง (ขอข้าพเจ้า พึงกระทำให้แจ้งโดยพลัน)
ธัมเม โลกุตตะเร นะวะ (ซึ่งโลกุตรธรรมเก้า)
ขิปปะ ภิญโญ นิพพานะ (และแจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศ)
สัจฉิกะเรยยะหัง อรหัตตะผลัง อัคคัง (ถึงซึ่งพระนิพพานโดยพลันเถิด)
สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ (ขอผลแห่งจิตอันเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้)
อิทัง ผลัง เอตัสมิง ระตะนัตตะยัสมิง (จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ)
สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ (จงเป็นผลสำเร็จเทอญ ฯ)
ขอผลบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาดีแล้ว ณ โอกาสนี้ ได้โปรดดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้มีความตั้งมั่นในคุณพระ มีกำลัง ในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ได้เป็นกำลังใหญ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 01-05-09 เมื่อ 18:33 เหตุผล: เพิ่มหัวข้อ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (28-04-09), Attawat_Rx (08-03-10), พรรณวดี (29-04-09), พุทธรักษา (01-06-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (10-06-09), อภิญญา (01-05-09), ปาริฉัตรมณี (02-06-09), นิมมานรดี (17-06-09), เดชะบุญ (08-06-09), Eang (19-06-09), octavian (31-01-12), suwaphat (02-05-09)
  #2  
เก่า 28-04-09, 18:27
นาคน้อย
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default บทนมัสการสมเด็จองค์ปฐม ฯ

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
หากข้าพระเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และผู้มีคุณ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบ ๆ กันมา อันมีหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด
ข้าพเจ้าขอน้อมนำเอาบทสวดมนต์ บทนมัสการสมเด็จพระองค์ปฐมฯ มาแสดงให้ท่านสาธุชนผู้จำเริญทั้งหลาย ได้นำไปสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างบารมี ให้มีกำลัง สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ได้ตามพุทธประสงค์ในการสวดมนต์บทนี้
วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง (ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ)
ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง (ผู้เป็นธงชัยแห่งโลกทั้งสาม ผู้เป็นที่พึ่งเอกของสามเทพ)
โยโลกะเสฏโญ สะกะลัง กิเลสัง (ผู้ประเสิรฐในโลก ตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว)
เฉตะวานะ โพเธสิ ชะนัง อนันตัง ฯ (ช่วยปลุกคนหาที่สุดมิได้ให้ตื่น ฯ)
ตะมะหัง องค์ปฐม พุทธัง อภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งเฉพาะ สมเด็จพระองค์ปฐมพุทธเจ้า)
มหากรุณิโก นาโถ อัตถายะ (พระบรมโลกนาถ ประกอบด้วยพระกรุณา อันยิ่งใหญ่)
หิตายะ สุขายะ สัพพะปาณินัง (ยังบารมีทั้งสิ้นให้เต็มแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล)
ปูเรตะวา ปารมี สัพพา (เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวง)
ปัตโต สัมโพธิมุตตมัง (ได้บรรลุแล้วซึ่งโพธิญาณอันอุดม)
สัพพะสันตุปสัคคา สัพพุปัททะวันตรายะ (พระองค์สามารถ ในอันห้ามเสียซึ่งความเดือดร้อน)
นิวาระณะสะมัตถัสสะ (อุปสรรค และ อุปัทวันตราย ทั้งปวง)
สุคะตะมะมิตะพุทธิง โลกะนาถัง (กุศลใดเราบูชาแล้วซึ่งสมเด็จองค์ปฐมฯ)
ปูชิตะวา (สุคตโลกนาถเจ้า ผู้มีปัญญานับไม่ได้)
ปุญญัสสิทานิ กตัสสะ (บุญอันข้าพเจ้าทำแล้ว ณ กาลบัดนี้ด้วย)
ยานัญญานิ กตานิ เม (บุญทั้งหลายอื่น อันข้าพเจ้าทำแล้วในกาลก่อน)
กุสะละมุปะจิตัง ยันเตนะ (สร้างสมไว้แล้วด้วยอันแรงกล้า)
เตชุสสะเทนะ จะ (แห่งกุศลนั้นและด้วยเดชแห่งบารมี)
ตัสสะ ปารมิเตเชนะ (ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น)
วิละยะมุปะนะยันตะ สัพพุปัททะวา (สรรพอุปัทวะ จงถึงความพินาศไป)
สะทา มหาลาโภ ภะวันตุเม (ขอลาภใหญ่จงมีแก่ข้าพเจ้า)
เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ (ด้วยสัจจะ ด้วยศีล ด้วยพลังแห่งขันติ)
ขันติเมตตาพเลนะ จะ (และเมตตา ของพระพุทธเจ้านั้น)
เตปิ อัมเห อนุรักขันตุ (แม้คุณธรรมเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งเราทั้งหลาย)
อโรคะเยนะ สุเขนะ จะ (ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค ด้วยความสุข)
สะทา อัมเห รักขันตุ สุรักขันตุ (รักษาเราทั้งหลายเป็นอันดี ทุกเมื่อ)
นิรุปัททะวา สันตุปะสัคคา วูปะสะเมตุ โน ฯ (ให้ไม่มีอุปัทวะ แม้เดือดร้อนและอุปสรรคทั้งหลายของเราจงสงบไป ฯ)
ขอผลบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาดีแล้ว ณ โอกาสนี้ ได้โปรดดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้มีความตั้งมั่นในคุณพระ มีกำลัง ในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ได้เป็นกำลังใหญ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (28-04-09), Attawat_Rx (08-03-10), พรรณวดี (29-04-09), พุทธรักษา (01-06-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (10-06-09), อภิญญา (01-05-09), ปาริฉัตรมณี (02-06-09), นิมมานรดี (17-06-09), เดชะบุญ (08-06-09), Eang (19-06-09), octavian (31-01-12), suwaphat (02-05-09)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:50


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่