อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ปกิณกะธรรม

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 18-09-09, 01:09
cheye
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default อานิสงส์ของการถวายสัพพทาน

...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัปบุรุษ ( คนที่มีคุณธรรม) เหล่านี้ 8 อย่าง
1. ให้ของที่สะอาด
2. ให้ของประณีต
3. ให้ถูกกาล
4. ให้ของที่สมควร
5. เลือกให้
6. ให้เสมอ
7. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส
8. ครั้นให้แล้วปลื้มใจ

สัปปุริสทาน 8 อย่างนี้ประเสริฐยิ่งหนักหนา

ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีอยู่ใกล้ๆนครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นมีพระยาองค์หนึ่ง ชื่อ มหานามะ ก็เอาธูปประทีปคันธรสของหอม แล้วพาหมูบริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่อันสมควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า " ภันเต ภควา ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้า บุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพพทานหลายๆชนิด ก็จักมีอานิสงส์หรือพระเจ้าข้า " องค์สมเด็จพรพุทธเจ้าจึงเทศนาว่า " ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพพทานหลายๆชนิดเป็นต้นว่า
สร้างพระพทธรูป ก็จักได้อานิสงส์ 9 กัลป
สร้างพระไตรปิฏกธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จักได้อานิสงส์ 10 กัลป
ผู้ใดได้บวชตนเป็นสามเณร ก็จักได้อานิสงส์ 12 กัลป
ผู้ใดได้บวชตนเป็นพระภิกษุ ก็จักได้อานิสงส์ 24 กัลป
ผู้ใดได้สร้างพระธาตุเจดีย์ ก็จักได้อานิสงส์ 80 กัลป
ผู้ใดได้ปลูกต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ ก็จักได้อานิสงส์ 9 กัลป
ผู้ใดให้โภชะนังยังข้าวน้ำ โภชนะอาหารให้เป็นทานแก่ภิกษุสามเณร ก็จักได้บริวารแสนหนึ่ง
ผู้ใดได้สร้างเจดีย์ทราย ก็จักได้อานิสงส์ 60 กัลป
ผู้ใดได้สร้างกุฏีให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 40 กัลป
ผู้ใดได้สร้างอุโบสถให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 40 กัลป
ผู้ใดได้สร้างกฐินให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 80 กัลป
ผู้ใดได้สร้างอารามให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 40 กัลป
ผู้ใดได้สร้างพัทธสีมาให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 100 กัลป
ผู้ใดได้บวชบุรุษอื่นให้เป็นพระภิกษุ ก็จักได้อานิสงส์ 8 กัลป
บวชบุตรตนเองให้เป็นภิกษุ ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ภรรยาบวชสามีของตนให้เป็นสามเณร ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ภรรยาบวชสามีของตนให้เป็นพระภิกษุ ก็จักได้อานิสงส์ 32 กัลป
สามีบวชภรรยาให้เป็นภิกษุณี ก็จักได้อานิสงส์ 64 กัลป
ผู้ใดได้สร้างพระเจดีย์ธาตุข้าวเปลือกให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 31 กัลป
ผู้ใดได้สร้างพระเจดีย์ธาตุข้าวสารให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 42 กัลป
ผู้ใดได้สร้างพระเจดีย์ธาตุข้าวเหลือให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 64 กัลป
ผู้ใดสร้างรั้วล้อมอาราม ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดปัดกวาดขยะมูลฝอยถอนเสียจากเขตอาราม ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดสร้างศาลาสะพานบ่อน้ำให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 30 กัลป
ผู้ใดได้ถวายดอกไม้ธูปเทียน ก็จักได้อานิสงส์ 8 กัลป
ผู้ใดได้สร้างอัฏฐให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 36 กัลป
ผู้ใดได้ถวายจีวรเถราภิเษก ก็จักได้อานิสงส์ 32 กัลป
ผู้ใดได้ถวายผ้าป่า ก็จักได้อานิสงส์ 40 กัลป
ผู้ใดให้ฝาผนังและเพดาเป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดสร้างธงฝ้าย ธงผึ้ง ธงชัย ธงชาย ธงเหล็ก บูชาพระรัตนตรัย ก็จักได้อานิสงส์ 64 กัลป
ผู้ใดสร้างขันหมากเบ็งบูชาพระรัตนตรัย ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดถวายซึ่งข้าวพันก้อนบูชาพระรัตนตรัย ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดถวายผ้าอาบน้ำฝน และผ้าจำนำพรรษา ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดสร้างปราสาทดอกผึ้งให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 3 กัลป
ผู้ใดสร้างต้นกัลปพฤกษ์ให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดสร้างฆ้อง กลอง แคน ซอ หอยสังข์ ปี่ แตร แตรวง ดนตรีให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์60 กัลป
ผู้ใดได้ถวายเสื่อสาดอาสนะ ก็จักได้อานิสงส์ 4 กัลป
ผู้ใดถวายเตียงเก้าอี้ฟูกเบาะให้เป็นทาน ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดได้ปลูกกุฏีกรรมให้พระภิกษุเข้าปริวาสกรรม และมานัตตกรรม ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป
ผู้ใดได้สร้างบั้งไฟจุดบูชาพระรัตนตรัย ก็จักได้อานิสงส์ 4 กัลป
ผู้ใดสร้างพัทธสีมาน้ำ ก็จักได้อานิสงส์ 67 กัลป
ผู้ใดได้สร้างธรรมาสน์ ก็จักได้อานิสงส์ 32 กัลป
ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี ก็จักได้อานิสงส์ 40 กัลป
ผู้ใดได้เผาซากศพที่ตกเรี่ยราดอยู่ตามป่าตามดง ได้บริวารหมื่นแสน
ผู้ใดได้เผาศพญาติมิตรสหาย ได้บริวาร 3 หมื่น
ผู้ใดได้เผาศพบิดามารดา ได้บริวารหนึ่งแสน
ผู้ใดได้เผาศพอุปัชฌาย์อาจารย์ ได้บริวารโกฏิหนึ่ง
ผู้ใดได้ถวายโอ่งน้ำ และส้อมอาบน้ำ และครุตักน้ำ ก็จักได้อานิสงส์ 16 กัลป

สัพพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้ บุคคลผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญอาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชาตินี้และชาติหน้า

อานิสงส์ที่ได้รับในปัจจุบันคือ จะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตา ไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใดๆก็ไม่ครั่นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปราถนาสมประสงค์ ครั้งสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้ว ก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสยามาตุสิตาโดยลำดับ จนถึงพรหมโลก ครุนจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในโลกมนุษย์ก็ไม่ได้ไปเกิดในหินกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งมีเศรษฐีกฎุมพี แก็จักได้ทัวร์วัดไปมา บารมีแกกล้าก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิพพาน"


พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลง สมเด็จพระเจ้ามหานามะก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์ ส่วนบริษัททั้งหลาย ก็ได้ถึงโสดาสกิทาคา อนาคา อรหันต์

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (18-09-09), พรรณวดี (18-09-09), พุทธรักษา (20-09-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (22-09-09), อภิญญา (22-09-09), ปาริฉัตรมณี (20-09-09), นิมมานรดี (22-09-09), เดชะบุญ (23-09-09), leklek (18-09-09), Rich (18-06-10)
  #2  
เก่า 22-09-09, 22:41
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,360
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57604
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

เรื่องของอานิสงส์อาจมีการคลาดเคลื่อนไปบ้าง อาจะตกเลข 0 หรืออะไรก็แล้วแต่ ให้ทุกท่านคำนึงถึงบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯ ทุกครั้ง ทำอะไรด้วยพุทธบารมีก็ไม่มีน้อยครับ ท่านที่ทำส่วนใหญ่ไปนิพพานแล้ว ยังใช้บุญนี้ไม่หมดเลยครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:43


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่