อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ประวัติพระพุทธศาสนา และพุทธกิจ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88)
-   -   พระนามของพระพุทธเจ้าสายปราบ 49 พระองค์ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/3220-อภิญญา-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A-49-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.html)

เพิ่มบุญ 07-10-15 23:51

พระนามของพระพุทธเจ้าสายปราบ 49 พระองค์
 
พระมหาโพธิสัตว์จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ พระองค์ ได้ทรงออกบวชเป็นพระดาบส
ก่อนที่สมเด็จพระพุทธปราบปัญจไพรีบรมพุทธเจ้า จะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ อสงไขยเศษ

โดยระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงตั้งมโนปณิธานจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสายปราบในอนาคตกาล ทรงเข้าสมาบัตินานถึง ๑๘๐,๐๐๐ ปีก่อนเข้าสมาบัติต่างทรงอธิษฐานว่า ..


"การเข้าสมาบัติในครั้งนี้ เป็นการเสี่ยงทายว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสำเร็จทุกสรรพวิชา รื้อสัตว์ขนสัตว์ได้มากนับล้านโกฏิ และสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าภาคปราบในอนาคตกาลเบื้องหน้าเทอญ "

พระนามพระพุทธเจ้า ซึ่งบรรลุธรรมตามลำดับในสายปราบมาร มีดังนี้

๑. พระปราบปัญจไพรีบรมพุทธเจ้า บรรลุธรรมในสายปราบพระองค์แรก

หลังจากสมเด็จพระต้นธาตุปราบมารบังเกิดขึ้น มีพระพุทธเจ้าสายปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน๘๕๘,๕๑๕ พระองค์ จึงปรากฏพระพุทธเจ้าสายปราบลำดับต่อไป

๒. พระวรเมตไตรยพุทธเจ้า -บรรลุธรรมเป็นลำดับที่ ๒
๓. พระมัณฑติสสพุทธเจ้า
๔. พระโมคคัลลติสสพุทธเจ้า
๕. พระวงศ์ปสัณธพุทธเจ้า
๖.พระอโรธิบวรพุทธเจ้า หรือพระมหรรณพบวรพุทธเจ้า


หลังจากยุคนี้จะห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานมาก นับการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ-ศรัทธาธิกะ และวิริยธิกะ ประมาณ ๘๒๕,๕๕๒ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้าสายปราบตามลำดับดังนี้

๗.พระปฐมโพธิบวรพุทธเจ้า
๘.พระสุทธิคุณเมตไตรยพุทธเจ้า
๙.พระวงศ์ปสัณธติสสพุทธเจ้า
๑๐.พระจอมไตรยมังคลพุทธเจ้า
๑๑.พระสุทธิบวรมังคลพุทธเจ้า
๑๒.พระปุคคลาธิษฐานบวรพุทธเจ้า(ชำนาญเรื่องมโนมยิทธิ)
๑๓. พระเวชภัณฑ์บวรพุทธเจ้า(พระอาจารย์ของพระไภษัชคุรุฯ


จากนั้นก็ห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานอีก ช่วงนี้มีพระพุทธเจ้า ๓ สายข้างต้น จำนวน ๔๕๖,๕๘๘ พระองค์จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้

๑๔.พระโสตตยเมตไตรยพุทธเจ้า
๑๕. พระทวิวงกตบวรพุทธเจ้า/พระทิวงกตบวรพุทธเจ้า(ถือดอกบัว ๒ สี)
๑๖.พระพหุสูตบวรพุทธเจ้า
๑๗.พระปราบไพรีวรเมตไตรยพุทธเจ้า(พระโอรสพระวรเมตไตรยพุทธเจ้า-พิเศษ)
๑๘. พระสุริยติสสบวรพุทธเจ้า
๑๙.พระจันทรติสสบวรพุทธเจ้า
๒๐. พระสุทธิโภครัตนพุทธเจ้า(พระโอรสพระโภครัตน บรรลุธรรมลำดับที่ ๙)
๒๑.พระวรปัญญบวรพุทธเจ้า


จากนั้นก็มีพระพุทธเจ้า ๓ สาย คือ ปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน ๔๕,๘๘๘ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้

๒๒.พระวรปัญญบวรพุทธเจ้า
๒๓.พระสุทธิศรโภคบวรพุทธเจ้า
๒๔.พระมังคลโภคบวรพุทธเจ้า
๒๕.พระศรีศรัทธาบวรพุทธเจ้า
๒๖.พระบรมสูตรบวรพุทธเจ้า
๒๗.พระโมคคัลลโภคบวรพุทธเจ้า
๒๘.พระธารณีมังคลพุทธเจ้า
๒๙.พระโชติสุริยบวรพุทธเจ้า
๓๐.พระสุทธิวาหนามพุทธเจ้า
๓๑.พระอนันตโภคพุทธเจ้า
๓๒.พระสุทธิศีลรัตนพุทธเจ้า


หลังจากยุคนี้จะห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานมาก นับการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ-ศรัทธาธิกะ และวิริยธิกะ ประมาณ ๙๘๕,๕๕๕ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้าสายปราบตามลำดับดังนี้

๓๓.พระโมกขสุทธิบวรพุทธเจ้า
๓๔.พระบรมปัญญเมตไตรยพุทธเจ้า
๓๕.พระเสขขวิญญูพุทธเจ้า
๓๖.พระอิทธิวาโยพุทธเจ้า
๓๗.พระสุทธิศีลวิญญูพุทธเจ้า
๓๘.พระศีรหบวรพุทธเจ้า
๓๙.พระโชติปัญญเมตไตรยพุทธเจ้าจากนั้นก็มีพระพุทธเจ้า ๓ สาย คือ ปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน ๔๙๘,๕๕๐ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้


๔๐.พระชาตโภคบวรพุทธเจ้า
๔๑.พระมังคลโรจนพุทธเจ้า
๔๒.พระโชติทีปังกรพุทธเจ้า
๔๓.พระวรเมธีเมตไตรยพุทธเจ้า
๔๔.พระสุทธิศีลบวรพุทธเจ้า
๔๕.พระโคตรภูบรมไตรโลกนาถ
๔๖.พระธีรราชบวรพุทธเจ้า
๔๗.พระโคตรวิญญูบวรพุทธเจ้า
๔๘.พระสรรพวิชญ์บรมไตรโลกนาถ
๔๙.พระขันธโคตมเมตไตรยพุทธเจ้าจากนั้นปรากฏพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ประเภท จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ พระองค์ เป็นเวลานานนับอสงไขยไม่ถ้วน จึงปรากฏมีพระพุทธเจ้าสายปราบอีกครั้ง จะนำเสนอในวารต่อไปค่ะ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:05

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด