อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 24-09-13, 15:32
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-306-jpg
เพชรน้ำหนึ่ง บูชาพระมหาบุรุษหัวใจเพชร

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีสัทธาอันบริสุทธิ์ เลื่อมใสในการตรัสรู้โดยชอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม ได้ทำการสละความตระหนี่ น้อมถวายฉัตรทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ พร้อมทั้งปัจจัยอุปการะ และมหาวชิรมณีที่ประดับไว้บนยอดสุดของฉัตรทองคำที่ร่วมสร้างถวาย สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ณ โพธิมณฑลไชยมงคลสถาน อันเป็นที่บังเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวงอันใครๆไม่อาจประมาณได้ มุ่งอุทิศบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ผู้บริสุทธิ์ปราศจากธุลี และพระพุทธเจดีย์ทั้งปวงในแสนโกฏิจักรวาล

ณ ที่พระมหาเจดีย์ที่ตั้งอยู่เบื้องหน้านี้ อันเป็นองค์แทนพระธาตุเจดีย์ทั้งปวงที่ประดิษฐานในจักรวาลทั้งสิ้น ตลอดจนเหล่าเทพยดาทั้งหลายที่สถิตย์ ณ บริเวณนี้ จงเป็นสักขีพยานแห่งบุญของข้าพเจ้าที่ได้น้อมถวายแล้วนั้น ซึ่งทรัพย์และปัจจัยอันได้มาด้วยสุจริตและสละแล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นสัทธาเพื่อสักการะบูชาเหนือเศียรเกล้า

ด้วยว่า สถานที่ใดจะประเสริฐสุดเสมอด้วยโพธิมณฑลนั้น เป็นไม่มี การได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้ในครั้งนี้ถือเป็นมหากุศลอย่างยิ่งในภพนี้ จึงขอน้อมระลึกถึงมหาบูชาในครั้งนี้ ว่า ......

๑. มหาวชิรมณี คือ เพชรนั้น เป็นหัวหน้าของมณีนพรัตน์ เป็นเอกในรัตนะ มีความแข็งสูงสุด ไม่มีอะไรมาตัดเพชรได้ แต่เพชรสามารถตัดสิ่งอื่นได้ และพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เพชรเป็นเอก เป็นยอดแห่งรัตนะฉันใด ปัญญาญาณ ก็เป็นเอก เป็นยอดในธรรมทั้งปวง ฉันนั้น
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเพชรนี้เพื่อบูชามหาวชิรญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงตรัสรู้ ณโพธิบัลลังก์ด้วยความเทิดทูนอย่างสูงสุด ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาประดุจดั่งเพชร มีปัญญาคมกล้าสามารถตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นได้อย่างง่ายดาย

๒. เพชรนั้น มีความพิเศษกว่ารัตนะอื่น ๆ เพราะ สามารถส่องประกายได้ทั้งในที่แจ้ง และในที่มืด ข้าพเจ้าจึงขอน้อมถวายเพชรนี้บูชาพระมหาบุรุษหัวใจเพชร ผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอ มีพระทัยใสสว่างดุจเพชรทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพเจ้า มีชีวิตที่เบิกบาน ผ่องใสส่องประกายดุจเพชร ไม่ว่าจะได้รับผลกรรมไม่ดีใด ๆ ก็ตามแต่ก็ยังคงมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่ง ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ ดั่งเพชรที่ส่องสว่างได้แม้ในที่มืด

๓. เพชรนี้เป็นเพชรยอดสุด เป็นเพชรน้ำหนึ่ง ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่สิ่งที่สุดยอดทางฝ่ายดีงาม เป็นเพชรน้ำหนึ่ง และเป็นยอดสุดในหมู่บัณฑิต ตราบจนถึงพระนิพพาน

อานิสงส์อันเลิศใดๆ ทั้งที่เป็นโลกียทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์ อันบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนพากเพียรแสวงหา ขอข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจน สรรพสัตว์ทั้งหลาย พึงได้อานิสงส์เหล่านั้นทั้งสิ้นตราบจนถึงพระนิพพาน

ขอมหากุศลเจตนาแห่งการน้อมถวายฉัตรทองคำอันบริสุทธิ์ และมหาวชิรมณี ซึ่งประดิษฐานไว้บนยอดสุดของฉัตรทองคำ สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ณ โพธิมณฑลไชยมงคลสถาน นี้ อันประกอบด้วยปัญญาที่มุ่งบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีอานุภาพเป็นอจินไตยนี้ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบในปัจจุบันชาติหรืออนาคตอันใกล้นี้

หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่า " เมตไตรย์ " ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แต่วัฏฏทุกข์ของข้าพเจ้ายังไม่สิ้นในกาลนั้น ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เข้าเฝ้า ได้ฟังพระสัทธรรม ได้ทูลขอพระกัมมัฏฐาน และได้ "ดวงตาเห็นธรรม" พร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวง มีปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเทอญ

ขออานิสงส์ทั้งหมดนี้จงพึงบังเกิดมีแด่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาล
สาธุ สาธุ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), พุทธรักษา (24-09-13), เพิ่มบุญ (25-09-13), Rich (24-09-13)
  #2  
เก่า 25-09-13, 00:34
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

สำหรับอธิษฐานหน้าพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์

ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีสัทธา ขอตั้งจิตอธิฏฐานเบื้องหน้า พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ณ วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ ดังนี้....

ขอพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์นี้ อันเป็นองค์แทนพระธาตุเจดีย์ทั้งปวงที่ประดิษฐานในจักรวาลทั้งสิ้น ตลอดจนเหล่าเทพยดาที่สถิตย์ ณ เขตพุทธาวาสนี้ จงเป็นสักขีพยานแห่งบุญในครั้งนี้ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตประกอบด้วยสัทธาอันบริสุทธิ์ เลื่อมใสในการตรัสรู้โดยชอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม ได้ทำการสละความตระหนี่ บริจาคทรัพย์อันได้มาด้วยสุจริต


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายทองคำบริสุทธิ์เหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยอุปการะ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดฉัตรพระพุทธคยามหาเจดีย์ ณ โพธิมณฑลไชยมงคลสถานอันเป็นที่บังเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวง อันใคร ๆ ไม่อาจประมาณได้ มุ่งอุทิศบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ผู้บริสุทธิ์ปราศจากธุลี และพระพุทธเจดีย์ทั้งปวงในแสนโกฏิจักรวาล

อานิสงส์ อันเลิศใดทั้งที่เป็นโลกียทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์ อันบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนพากเพียรแสวงหา ขอข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย พึงได้อานิสงส์เหล่านั้นทั้งสิ้นตราบจนถึงพระนิพพาน

ขอมหากุศลเจตนา อันประกอบด้วยปัญญาที่มุ่งบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีอานุภาพเป็นอจินไตยนี้ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบในปัจจุบันชาติหรืออนาคตอันใกล้นี้ หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระนามว่า "เมตไตรย์" ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แต่วัฏฏทุกข์ของข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่สิ้นในกาลนั้น ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพึงได้เข้าเฝ้า ได้ฟังพระสัทธรรม ได้ทูลขอพระกัมมัฏฐาน และได้ "ดวงตาเห็นธรรม" พร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวงมีปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), เพิ่มบุญ (25-09-13), Rich (21-05-14)
  #3  
เก่า 25-09-13, 00:35
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

สำหรับอธิฏฐานหน้าพระพุทธชินสีห์

ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีสัทธา ขอตั้งจิตอธิฏฐานเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ ณ วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ ดังนี้....

ขอพระพุทธชินสีห์ตลอดจนเหล่าเทพยดาที่สถิตย์ ณ พระอุโบสถนี้ จงเป็นสักขีพยานแห่งบุญในครั้งนี้ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิต ประกอบด้วยสัทธาอันบริสุทธิ์ เลื่อมใสในการตรัสรู้โดยชอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม ได้ทำการสละความตระหนี่ บริจาคทรัพย์อันได้มาด้วยสุจริต

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายทองคำบริสุทธิ์เหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยอุปการะ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดฉัตรพระพุทธคยามหาเจดีย์ ณ โพธิมณฑลไชยมงคลสถานอันเป็นที่บังเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวง อันใคร ๆ ไม่อาจประมาณได้ มุ่งอุทิศบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ผู้บริสุทธิ์ปราศจากธุลี และพระพุทธเจดีย์ทั้งปวงในแสนโกฏิจักรวาล

อานิสงส์ อันเลิศใดทั้งที่เป็นโลกียทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์ อันบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนพากเพียรแสวงหา ขอข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย พึงได้อานิสงส์เหล่านั้นทั้งสิ้นตราบจนถึงพระนิพพาน

ขอมหากุศลเจตนา อันประกอบด้วยปัญญาที่มุ่งบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีอานุภาพเป็นอจินไตยนี้ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบในปัจจุบันชาติหรืออนาคตอันใกล้นี้ หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระนามว่า "เมตไตรย์" ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แต่วัฏฏทุกข์ของข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่สิ้นในกาลนั้น ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพึงได้เข้าเฝ้า ได้ฟังพระสัทธรรม ได้ทูลขอพระกัมมัฏฐาน และได้ "ดวงตาเห็นธรรม" พร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวงมีปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), เพิ่มบุญ (25-09-13), Rich (21-05-14)
  #4  
เก่า 13-01-14, 15:24
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-8009-jpg
ด้วยอานุภาพแห่งการถวายอัญมณีอันสูงค่ายิ่งนี้ เพื่อนอบน้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระมหาสมณะเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงพระนามว่า พระพุทธโคดม ผู้ดับความเร่าร้อนสิ้นเชิง ด้วยผลบุญนี้ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ อันจะนับมิได้นั้น ขอฝนเงิน ฝนทอง ฝนแก้วมณี ฝนนพรัตน์ จงตกในทุกที่ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีปรีชาสามารถ มีปัญญาประดุจสายฟ้าฟาด เป็นผู้แตกฉานในปริยัติศาสน์ปานดั่งสาคร มีรูปงามดุจจิตรกรบรรจงวาด มีเสียงไพเราะจับใจ เฉียบแหลมยิ่งในสรรพศาสตร์ รู้แนวความคิด ฉลาดในวาระจิต เป็นผู้ทรงศีล มีสมบัติต่าง ๆ อันประเสริฐ เป็นผู้บริจาคทานหาประมาณมิได้ เป็นผู้ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากกิเลส เป็นผู้ยินดีในกุศลอันหาโทษมิได้ ยินดีในเนกขัมมสุขอยู่เนืองนิตย์ ความปรารถนาใด ๆ ของข้าพเจ้าอันจะยังพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นั้นให้งดงาม ขอจงสำเร็จโดยพลัน และจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงอมตมหานิพพานบรมสุขอันพระพุทธเจ้าหลายแสนโกฏิพระองค์เข้าถึงแล้วโดยง่ายดายในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), Rich (21-05-14)
  #5  
เก่า 18-05-14, 12:08
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-10003-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-10006-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-10003-jpg

คำอธิฏฐานที่จารึกลงบนแผ่นสุพรรณบัฏ ฝากศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ณ พระธาตุมหาธรรมรักขิตเจดีย์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี....

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีการศึกษาพระสัทธรรม เป็นผู้มีการปฏิบัติไปโดยลำดับ รักและเทิดทูนพระพุทธเจ้าสุดหัวใจ จึงได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงในพระเจดีย์ทองคำแวดล้อมด้วยพระพุทธปฏิมาแก้วมณีทรงเครื่องทั้ง 5 พระองค์ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลบารมีอันเลิศนี้ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นั้น ขอฝนสัตตรัตนะจงตกจากฟากฟ้าปรากฏเป็นนิมิตอัศจรรย์ในทุกที่ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปรีชาสามารถ มีปัญญาประดุจสายฟ้าฟาด แตกฉานยิ่งในปริยัติศาสน์ มีรูปงามดุจจิตรกรบรรจงวาด มีเสียงไพเราะจับใจ เฉียบแหลมยิ่งในสรรพศาสตร์ รู้แนวความคิด ฉลาดในวาระจิต เป็นผู้ทรงศีล มีสมบัติต่าง ๆ อันประเสริฐ เป็นผู้บริจาคทานหาประมาณมิได้ เป็นผู้ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากกิเลส ยินดียิ่งในเนกขัมมสุข ความปรารถนาใด ๆ ของข้าพเจ้าอันจะยังพระศาสนาให้งดงาม ขอจงสำเร็จโดยพลัน และขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงถึงอริยภูมิตามที่ตนปรารถนาด้วยเทอญ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา วิสาขบูชา ๒๕๕๗

ขอมหาสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้อ่านคำอธิฏฐานอันยิ่งใหญ่นี้แล้ว ขอจงประนมมือ ตั้งจิตน้อมมหาโมทนาสาธุการดัง ๆ อย่างกึกก้อง อันจะยังคำอธิฏฐานอันบริสุทธิ์นี้ให้สำเร็จสมประสงค์ทุกประการ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (18-05-14), Rich (21-05-14)
  #6  
เก่า 23-05-16, 16:36
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานสร้างและภวายสัตตรัตนเจดีย์

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-1-jpg
ในที่สุดก็ทำสำเร็จ
ศุภมัสดุ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ วิสาขปุรณมี พระพุทธศาสนาล่วงกาล ๒๖๐๔ ปี เป็นโอกาสมหามงคลฤกษ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอันประกอบด้วย ภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาจักได้ร่วมพร้อมใจกันน้อมถวาย พระธาตุเจดีย์จำนวน ๗ ชั้น อันสำเร็จด้วยแก้วรัตนะ ๗ ประการ ได้แก่ สุวรรณ หิรัญ มุกดา มณี ประพาฬ ไพฑูรย์ และวิเชียร
พร้อมทั้งฉัตรทองคำและพระพุทธปฏิมาแก้วมณี ตลอดจนปูชนียวัตถุบริวาร ซึ่งจะได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่รวมลงแห่งพระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงพระนามว่า "พระพุทธโคดม" ตลอดจนสัพพสิริสวัสดิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ไว้ภายในใจกลางองค์พระมหาธาตุปฐมบรมเจดีย์ดอนเลี้ยว วัดพระธาตุดอนเลี้ยว บ้านหัวดอน อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี ด้วยหวังว่าพระมหาธาตุปฐมบรมเจดีย์ดอนเลี้ยวนี้ จักเป็นดั่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริง อันจะยังความร่มเย็นเป็นสุขและสรรพมงคลทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนเทพเทวา และสรรพสัตว์ตลอดกาลนาน
สาธุ สาธุ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #7  
เก่า 13-10-16, 18:56
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานถวายในหลวง

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-1-jpg
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
พระราชาพระองค์ใด ทรงปกครองแว่นแคว้นแดนสยามด้วยทศพิธราชธรรม ตลอด ๗๐ ปี ขอพระเบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก องค์พระแก้วมรกต พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช และดวงพระวิญญาณบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงมาปกปักรักษาพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นั้นให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน หายจากพระโรคาพาธโดยไวด้วยเทอญ
ข้าพระองค์ในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดี ขอน้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย.....บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่ได้บำเพ็ญด้วยดี.....แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรมิ่งขวัญปวงประชาชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:35


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่