อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   หอมหาปุญโญ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D)
-   -   ห้องบุญพุทธบูชาฯ พระพุทธรูปพิทักษ์แผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D/2894-อภิญญา-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AF.html)

อภิญญา 29-10-13 19:20

ห้องบุญพุทธบูชาฯ พระพุทธรูปพิทักษ์แผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาฯ
 
4 Attachment(s)
ชุดที่ ๑ พระทองคำ มี ๓ องค์
องค์ที่ ๑ พระเจ้าล้านตื้อ ประดิษฐานที่ อ.เชียงแสน จ.เชียราย (ภาคเหนือ)

Attachment 50830
องค์ที่ ๒ พระสุโขทัยไตรมิตร ประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรฯ กทม. (ภาคกลาง)

Attachment 50831
องค์ที่ ๓ พระมงคลบพิตร ประดิษฐาน ณ วิหารน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ภาคใต้)

หมายเหตุ นับเป็นพระพุทธรูปชุดแรกนะครับ ที่สำนักพระธาตุฯได้บันทึกตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไว้ว่าสร้างเพื่อตรึงเขตแดน (อาณาเขตของประเทศไทย จะขยายและหดลงบ้าง แต่ไม่ลดลงกว่าจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำนี้ครับ สาธุ) ให้ประเทศไทย อันเป็นที่ตั้งแห่งแผ่นดินพระพุทธศาสนาฯ อยู่รอดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขครับ สาธุ ปัจจุบันพระเจ้าล้านตื้อ(นับเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในบรรดา ๓ องค์ครับ) ปัจจุบันได้จมลงในแม่น้ำโขงครับ และพระมงคลบพิตรก็ยังถูกเก็บรักษาไว้ใต้วิหารน้ำน้อยครับ มีเพียงพระสุโขทัยไตรมิตรเพียงองค์เดียว ที่ประดิษฐานให้กราบไหว้บูชาได้ และในปัจจุบันองค์ท่านยังนับเป็นพระพุทธรูปทองคำ ที่มีขนาดและน้ำหนักใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับ

อภิญญา 29-10-13 19:29

ห้องบุญพุทธบูชาฯ พระพุทธรูปพิทักษ์แผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาฯ ( 2 )
 
3 Attachment(s)
ชุดที่ ๒ เป็นพระพุทธสิหิงค์ครับ ตามตำนานว่าสร้างในลังกา เมื่อ พ.ศ.๗๐๐ ครับ และได้อัญเชิญมาประดิษฐานในเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลครับ สาธุ และเชื่อกันว่า เมื่อพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐาน ณ ที่แห่งใดแล้ว พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นครับ สาธุ
Attachment 50832
องค์ที่ ๑ ประดิษฐาน ณ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)

Attachment 50833
องค์ที่ ๒ ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กทม. (ภาคกลาง)

Attachment 50834
องค์ที่ ๓ ประดิษฐาน ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ภาคใต้)

หมายเหตุ บันทึกในการเดินทางทริปทัวร์ภาคใต้ร่มพระบารมีครับ สาธุ

อภิญญา 30-10-13 12:23

ห้องบุญพุทธบูชาฯ พระพุทธรูปพิทักษ์แผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาฯ ( 3 )
 
3 Attachment(s)
Attachment 50840
พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ชาติ)

Attachment 50841
พระศาสดา ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบวรฯ กทม. (ศาสนา)

Attachment 50842
พระชินสีห์ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบวรฯ กทม. (พระมหากษัตริย์)

หมายเหตุ การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ ของเมืองพิษณุโลกนั้น มีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 1500 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมหาราช แห่งเมืองเชียงแสน เสด็จมาตีเมืองสองแควได้ จึงทรงสร้างเมืองสองแควขึ้นใหม่ พระราชทานนามว่า เมืองพิษณุโลก ทำนองว่าเป็นเมืองอันพระวิษณุกรรมเสด็จลงมาสร้าง ครั้นสร้างพระนครเสร็จแล้ว มีพระราชศรัทธาสร้างวัดวาอาราม มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระอารามหลวง แล้วทรงหล่อพระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ พระวิหารใหญ่ ทิศตะวันตกของพระมหาธาตุประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ และ พระศรีศาสดา ณ พระวิหารใหญ่ทิศตะวันออก ทางทิศเหนือองค์หนึ่ง ทิศใต้องค์หนึ่ง พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา จึงประดิษฐานอยู่ในวิหารเดียวกันตลอดมา ถึง 900 กว่าปี จนกระทั่งมีการอัญเชิญลงมากรุงเทพฯ ทั้งสององค์ คือพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา (ตามบันทึกสำนักพระธาตุฯ พระมหากษัตริย์เจ้าในเมืองเชียงแสน ที่เป็นพระมหาราชมีพระองค์เดียว คือพระเจ้าพรหมมหาราช และทรงสร้างเมืองพิษณุโลก พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกมหาราช จึงน่าจะเป็นองค์เดียวกันครับ ซึ่งตรงกับที่หลวงพ่อฯท่านเล่าไว้ว่า พระเจ้าพรหมมหาราช ทรงสร้างพระพุทธรูป ๓ องค์นี้ครับ สาธุ)

อภิญญา 22-06-19 15:53

ห้องบุญพุทธบูชาฯ พระพุทธรูปพิทักษ์แผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาฯ ( 4 )
 
1 Attachment(s)
พระพุทธพรชัยมงคลมุนี
พระพุทธพรชัยมงคลมุนี ๔ องค์ ประดิษฐาน ๔ ภาคของประเทศไทย องค์ที่๑ ประดิษฐานวัดพระร่วงผดุงธรรม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๒.อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ๓.จ.ชัยภูมิ และองค์ที่ ๔ วัดแหลมสน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อความสงบสุขร่มเย็นและความปลอดภัยของประเทศไทยอันเป็นดินแดนที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาฯ จัดสร้างโดยหลวงพี่ชัยวัฒน์ อชิโต และคณะตามรอยพระบาท
หมายเหตุ รายละเอียดจะทยอยลงเพิ่มเติมให้นะครับ

อภิญญา 23-06-19 13:40

ห้องบุญพุทธบูชาฯ พระพุทธรูปพิทักษ์แผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาฯ ( 5 )
 
1 Attachment(s)
๑.พระพุทธสิหิงค์(เงิน) สร้างจำลองจากพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชีบงใหม่ (ภาคเหนือ)
๒.พระสมเด็จองค์ปฐม(ทองคำ) สร้างจำลองจากพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว กทม. (ภาคกลาง)
๓.พระพทธทักษิณมิ่งมงคง(นาก) สร้างจำลองจากพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล อ.เมือง จ.นราธวาส (ภาคใต้)
หลวงพี่เล็ก วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อธิษฐานสร้างเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินไทยอันเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาให้มีความสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตราบห้าพันวัสสาฯ
หมายเหตุ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เวบวัดท่าขนุนนะครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:00

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด