อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 23-06-12, 21:00
oceandeep
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการถวายพระไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

1.
หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่โบราณกาลกว่า 2,000ปี พระพุทธศาสนาได้ช่วยอบรมและกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้เป็นผู้มีความเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวที มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน

พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ได้ทรงอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองประเทศ ได้ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงตลอดมา พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหนึ่งคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันทั้งสามจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามคำกล่าวที่ว่าพระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทธศาสน์คู่ไทย

ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาต้องประสบปัญหาและภัยหลายประการทั้งภัยภายนอกและภัยภายใน ภัยภายนอกมาจากลัทธิและศาสนาอื่นและผู้ไม่มีศาสนา ภัยภายในมาจากชาวพุทธทั้งบรรพชิตและฆราวาส ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไม่ได้ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความคิด ความเชื่อ คำพูดและการกระทำทีขัดกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ประมวลเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจารึกไว้ ชาวพุทธที่แท้จึงควรรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎก การรักษาพระไตรปิฎกถือเป็นการรักษาพระพุทธสนา

ปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับพระพุทธสนา เพราะเป็นปีที่พระพุทธสนามีอายุกาลครบ 2,600 ปี มหาเถรสมาคมได้มีมติให้จัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการถวายพระไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

2.
วัตถุประสงค์

2.1
เพื่อถวายพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สำคัญของพระพุทธสนา จำนวน 2,600 ชุด แก่วัดและสถานศึกษาเป็นพุทธบูชา ในมหามงคลสมัยเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2.2
เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริม พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้สถิตสถาพรคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรตลอดไป
2.3
เพื่อเผยแพร่พระไตรปิฎกให้แพร่หลายให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงพระไตรปิฏกซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฏก
2.4
เพื่อส่งเสริมบทบาทของพระพุทธศาสนาในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งเพิ่มมากขึ้น และรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยศีลธรรมความรู้ ความสามารถ มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อกัน และเพื่อส่งเริมความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนทั้งในด้านเศษรฐกิจ สังคมการเมือง และการปกครอง
2.5
เพื่อให้วัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดของเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล มีพระไตรปิฎกที่อ่านเข้าใจได้ง่ายไว้ประจำวัด เพื่อใช้เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกแก่พุทธศาสนิกชน
2.6
เพื่อให้สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีจำนวนถึง 27,000 แห่ง มีพระไตรปิฎกที่อ่านเข้าใจได้ง่ายไว้ประจำสถานศึกษา เพื่อใช้เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกแก่เยาวชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา

3.
พระไตรปิฎกที่จะมอบให้แก่วัดและสถานศึกษา

พระไตรปิฎกที่จะมอบให้แก่วัดและสถานศึกษาตามโครงการนี้ได้แก่ พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา(หนังสือ 18 เล่มชุด) ซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์โพธิเนตร

พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา เรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกบาลีจำนวน 45 เล่ม ด้วยภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาสาระครอบคลุม 84,000 พระธรรมขันธ์

พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา เหมาะที่จะใช้เป็นตำราสำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พระสงฆ์อาจนำไปใช้เป็นคู่มือในการสอนญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ครูอาจารย์อาจนำไปใช้ในการสอนนักเรียน พุทธศาสนิกชนทุกวัยอาจนำไปใช้ส่วนตัว เพื่ออ่านประเทืองความคิดสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้เป็นนักบริหารอาจนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้มีภาวะผู้นำ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รัฐมนตรีและนักการเมืองอาจนำไปใช้เพื่อการเป็นรัฐมนตรีและนักการเมืองที่มีคุณธรรมและคุณภาพ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับเป็นชาวพุทธ ซึ่งแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษาพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์เกรดเอ 80 แกรม เฉลี่ยเล่มละ 300-400 หน้า ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ (เย็บกี่) ปกพิมพ์สี่สี อักษรปั้มทอง

นอกจากหนังสือพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา 1ชุด จำนวน 18 เล่มแล้ว ยังมีหนังสือเรื่องความสำคัญและโครงสร้างของพระไตรปิฎกเรียบเรียงโดย นายวรเดช อมรวรพิพัฒน์ เลขาธิการ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เป็นนักวิชาการที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี พิมพ์ขนาดเดียวกับพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกได้เป็นอย่างดี

4.
การถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา
4.1
ผู้จะถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาในมหามงคลสมัยเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บริจาคเงินทำบุญกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ชุดละ 13,000 บาท
4.2
ผู้ถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาสามารถระบุชื่อวัด หรือสถานศึกษาที่ต้องการมอบพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษาและหนังสือเรื่องความสำคัญและโครงสร้างของพระไตรปิฎกหรือจะมอบให้สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้พิจารณาวัดและสภานศึกษาที่จะมอบให้
4.3
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์จะกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน ประทานของที่ระลึก คือ พระธาตุ ให้แก่ผู้ทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาจำนวนตั้งแต่ 10 ชุด ขึ้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร
ผู้อำนวยการบริหาร
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 58 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามนเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทร.022726452
แฟ็กซ์ 022726342 หรือ FACEBOOK.com/สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
พรรณวดี (25-06-12), อภิญญา (23-06-12), ปาริฉัตรมณี (27-06-12), นิมมานรดี (04-07-12), เพิ่มบุญ (01-07-12), เดชะบุญ (02-07-12), octavian (24-06-12), ohm_chiangmai (24-06-12)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:51


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่