ดูแบบคำตอบเดียว
  #6  
เก่า 11-09-09, 23:12
leklek
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default ตอนที่ ๓ เหตุที่ได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอนย่อยที่ ๑)

สมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่พระเชตวันมมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ได้ทรงตั้งพระภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งอันเป็นผู้เลิศต่าง ๆ และได้สถาปนาพระนางฯ โคตมีเถรีไว้ในตำแหน่งทีเลิศที่สุดกว่าพระภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายรัตตัญญู คือ ผู้รู้ราตรีนาน หมายความว่า ทรงบรรพชาก่อนพระภิกษุณีทั้งหลาย

นอกจากเรื่องราวในปัจจุบันแล้ว ยังมีกุศลเหตุในอดีตชาติที่พระนางทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีมาอีกเป็นอันมาก

ในสมัยพระปทุมุตรพุทธเจ้า นับย้อนไปจากภัทรกัปนี้ได้หนึ่งแสนกัป พระนางฯ ทรงถือปฏิสนธิในตระกูลอำมาตย์ มั่งคั่งร่ำรวย อยู่ในพระนครหงสวดี
วันหนึ่งนางกุลธิดา พร้อมบิดาและหมู่ทาสี ได้ไปเข้าเฝ้าพระปทุมตตรพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมและเกิดเลื่อมใส ทั้งได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระภิกษุณีผู้ทรงเป็นพระมาตุจฉาไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าพระภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายผู้รู้ราตรีนาน
นางกุลธิดานึกพอใจในตำแหน่งนั้น จึงถวายมหาทานและปัจจัยเป็นอันมาก แด่พระปทุมุตตรพุทธเจ้า พร้อมพระสงฆ์สาวกอยู่ตลอด ๗ วัน แล้วหมอบลงแทบพระยุคลบาทพระบรมศาสดา ได้ปรารถนาตำแหน่งนั้น
พระปทุมุตตรพุทธเจ้า ตรัสขึ้นในทางกลางประชุมชนหมู่ใหญ่ว่า สตรีใดได้นิมนต์ตถาคตพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้ฉันอาหารอยู่ตลอด ๗ วัน ตถาคตจะพยากรณ์สตรีนั้น ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของตถาคต
ในกัปที่หนึ่งแสนจากกัปนี้ จะมีพระโคดมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก สตรีผู้นี้จะได้เป็นธรรมทายาทของพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์นั้น จะได้เป็นธิดาอันธรรมเนรมิต จะได้เป็นพระสาวิกาของพระโคดมพุทธเจ้ามีพระนามว่า พระนางโคตมี จะได้เป็นพระน้านางบำรุงเลี้ยงชีวิตของพระโคดมพุทธเจ้า และจะได้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายผู้รู้ราตรีนาน
นางกุลธิดาได้ฟังพระพุทธพยากรณ์ ก็มีความดีใจ ได้อุปัฏฐากพระปทุมุตตรพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัยทั้งหลายอยู่จนตลอดชีวิต
ครั้นสิ้นชีวิต ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เป็นผู้มีสิ่งที่น่าใคร่เหนือทวยเทพอื่น ๆ ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ อายุ วรรณะ สุข ยศ ความเป็นใหญ่ และได้เป็นมเหสีของท้าวสักกเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

สาธุ...สาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (12-09-09), พรรณวดี (12-09-09), พรหมโชติ (28-12-09), พุทธรักษา (16-09-09), อภิญญา (13-09-09), ปาริฉัตรมณี (14-09-09), นิมมานรดี (14-09-09), เดชะบุญ (11-09-09), FaRuXue (21-09-09)