ดูแบบคำตอบเดียว
  #29  
เก่า 19-09-09, 00:10
มงคลจักรวาล
Guest
 
ข้อความ: n/a
Smileนะโมตัสสะ ภะคะวะโต อรหัตโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

สัพพังอัพปะราภังขะมะถะเมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะกะตัง
สัพพังอัพปะราภังขะมะถะเมภันเต อุกาสะขะมามิภันเต

ข้พเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกกะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด

นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธธัสสะ 3 จบ

พุทธัง สะระนัง คัทฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัทฉามิ สังฆัง สะระนัง คัทฉามิ
อิติปิโส ภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร อะนุสตะโลปุริสัทธัมมะสาระถิ สัทธาเทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สัณทิฐธิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูฮีติฯ
สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปัฏติปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิธังจัตตาริปุริสิสะยุคานิ อัฐถะปุริสะปุคะลา เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโค อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตังโลกกัสสาติฯ

ขอบุญทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้จงมารวมตัว ณ กาลบัดเดียวนี้ด้วยเถิด ขอจงดลบันดาลให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสใน พระรัตนตรัยทั้งหลาย.......
มีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ไปได้หลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนาได้ท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวจรรโลงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป ได้ช่วยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั่งหลายและสรรพชีวิตทั่งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติทวเหตุอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ...

เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้วขอธาตุขันธ์นี้แปลสภาพเป็นดอกบัวแก้วมณีรัศมีโชติมีรัศมีอันหาประมาณมิได้มีกลิ่นหอมดังดอกอุบล มีความอ่อนนุ่มไหวพลิ้วดังดอกไม้ที่ต้องลมอ่อนๆ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยรองรับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระบรมธาตุ พระพุทธบาทรอยพระนั่ง รอยพระนอน รอยพระหัตถ์และวัตถุที่มีความสำคัญทางพระศาสนาพระธาตุดอกบัวแก้วมณีโชติสามารถแปลเปลี่ยนสภาพตามวัตถุที่รองรับได้เป็นพระธาตุรู้สามารถโต้ตอบธรรมะและเผยแผ่ธรรมะด้วยเสียงได้เก็บบุญเป็นภาพพร้อมเสียง และจดจำ ประวัติพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยะสงฆ์ และสิ่งที่รองรับนั้นๆสามารถเผยแผ่ภาพบุญพร้อมเสียงให้ผู้ร่วมบุญร่วมสร้างได้เห็นโดยมิต้องกำหนดจิตให้มีส่วนได้ร่วมโมทนาบุญสืบๆมาและสามารถซ่อมแซมวัตถุที่รองรับได้ป้องกันภัยอันจะเกิดกับวัตถุที่รองรับได้ตราบจนพระศาสนาพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายถึงดวงจิตดวงสุดท้ายเข้านิพพานแล้วพระธาตุดอกบัวแก้วนี้จะเข้านิพพาน

ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่เป็นผลสำเร็จเพียรใดขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันหาประมาณมิได้นี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายจงประสบแด่ความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการนับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ...

อนึ่งพระภิกษุไม่เคยถวายผ้าไตรในพระศาสนามีความตั้งใจที่จะบวชในพระศาสนาหรือบรรลุธรรมแล้วแต่ไม่เคยถวายผ้าเลยจึงไม่ปรากฎเป็นผ้าทิพย์ขึ้น พระธาตุดอกบัวแก้วจะปรากฎขึ้นพร้อมผ้าไตรและอัฐบริขารด้วยบุญที่ข้าพเจ้าถวายผ้าไตรแต่ไม่ได้ใช้นั้นจงปรากฎน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

พระที่ไม่เคยถวายสังฆทานในพระศาสนาหรือโดนผลของกรรมเก่าที่ทำให้ไม่มีอาหารฉันเมื่อนั้นพระธาตุดอกบัวแก้วจะปรารฎพร้อมภัตตาหารด้วยบุญอันที่ข้าพเจ้าได้ถวายเป็นสังฆทานตลอดมาและบุญนี้ให้ผลกับข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ใช้เพราะตามพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเข้าสู่นิพพานแล้วแต่จะ อธิฐานพระธาตุดอกบัวแก้วนี้ไว้ในพระศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและผู้ตกทุกข์ได้ยากให้เข้าถึงธรรม น้อมถวายบุญทั้งหมดที่ทำมาเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา ธรรมบูชา

อิทธิฤทธิ์พุทธนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุแห่งข้าพระพุทธเจ้านี้ด้วยเถิดฯ (๓จบ)
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-jpg  
รูป
 

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 21-09-09 เมื่อ 12:02 เหตุผล: เพิ่มภาพ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (19-09-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (19-09-09), พุทธรักษา (20-09-09), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (19-09-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (23-10-09), อภิญญา (19-09-09), ปาริฉัตรมณี (20-09-09), นาคน้อย (19-09-09), นิมมานรดี (19-09-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (23-09-09), FaRuXue (19-09-09), Jira (13-06-10), leklek (20-09-09), octavian (05-08-11), Peach (20-09-09), PROUD (22-03-10), Rich (21-04-10), rossukon (16-12-10), suwaphat (26-10-09)