ดูแบบคำตอบเดียว
  #1  
เก่า 24-09-13, 15:32
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านJack Stat หรือ Kanok Preativatanyou-306-jpg
เพชรน้ำหนึ่ง บูชาพระมหาบุรุษหัวใจเพชร

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีสัทธาอันบริสุทธิ์ เลื่อมใสในการตรัสรู้โดยชอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม ได้ทำการสละความตระหนี่ น้อมถวายฉัตรทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ พร้อมทั้งปัจจัยอุปการะ และมหาวชิรมณีที่ประดับไว้บนยอดสุดของฉัตรทองคำที่ร่วมสร้างถวาย สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ณ โพธิมณฑลไชยมงคลสถาน อันเป็นที่บังเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวงอันใครๆไม่อาจประมาณได้ มุ่งอุทิศบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ผู้บริสุทธิ์ปราศจากธุลี และพระพุทธเจดีย์ทั้งปวงในแสนโกฏิจักรวาล

ณ ที่พระมหาเจดีย์ที่ตั้งอยู่เบื้องหน้านี้ อันเป็นองค์แทนพระธาตุเจดีย์ทั้งปวงที่ประดิษฐานในจักรวาลทั้งสิ้น ตลอดจนเหล่าเทพยดาทั้งหลายที่สถิตย์ ณ บริเวณนี้ จงเป็นสักขีพยานแห่งบุญของข้าพเจ้าที่ได้น้อมถวายแล้วนั้น ซึ่งทรัพย์และปัจจัยอันได้มาด้วยสุจริตและสละแล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นสัทธาเพื่อสักการะบูชาเหนือเศียรเกล้า

ด้วยว่า สถานที่ใดจะประเสริฐสุดเสมอด้วยโพธิมณฑลนั้น เป็นไม่มี การได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้ในครั้งนี้ถือเป็นมหากุศลอย่างยิ่งในภพนี้ จึงขอน้อมระลึกถึงมหาบูชาในครั้งนี้ ว่า ......

๑. มหาวชิรมณี คือ เพชรนั้น เป็นหัวหน้าของมณีนพรัตน์ เป็นเอกในรัตนะ มีความแข็งสูงสุด ไม่มีอะไรมาตัดเพชรได้ แต่เพชรสามารถตัดสิ่งอื่นได้ และพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เพชรเป็นเอก เป็นยอดแห่งรัตนะฉันใด ปัญญาญาณ ก็เป็นเอก เป็นยอดในธรรมทั้งปวง ฉันนั้น
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเพชรนี้เพื่อบูชามหาวชิรญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงตรัสรู้ ณโพธิบัลลังก์ด้วยความเทิดทูนอย่างสูงสุด ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาประดุจดั่งเพชร มีปัญญาคมกล้าสามารถตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นได้อย่างง่ายดาย

๒. เพชรนั้น มีความพิเศษกว่ารัตนะอื่น ๆ เพราะ สามารถส่องประกายได้ทั้งในที่แจ้ง และในที่มืด ข้าพเจ้าจึงขอน้อมถวายเพชรนี้บูชาพระมหาบุรุษหัวใจเพชร ผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอ มีพระทัยใสสว่างดุจเพชรทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพเจ้า มีชีวิตที่เบิกบาน ผ่องใสส่องประกายดุจเพชร ไม่ว่าจะได้รับผลกรรมไม่ดีใด ๆ ก็ตามแต่ก็ยังคงมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่ง ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ ดั่งเพชรที่ส่องสว่างได้แม้ในที่มืด

๓. เพชรนี้เป็นเพชรยอดสุด เป็นเพชรน้ำหนึ่ง ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่สิ่งที่สุดยอดทางฝ่ายดีงาม เป็นเพชรน้ำหนึ่ง และเป็นยอดสุดในหมู่บัณฑิต ตราบจนถึงพระนิพพาน

อานิสงส์อันเลิศใดๆ ทั้งที่เป็นโลกียทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์ อันบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนพากเพียรแสวงหา ขอข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจน สรรพสัตว์ทั้งหลาย พึงได้อานิสงส์เหล่านั้นทั้งสิ้นตราบจนถึงพระนิพพาน

ขอมหากุศลเจตนาแห่งการน้อมถวายฉัตรทองคำอันบริสุทธิ์ และมหาวชิรมณี ซึ่งประดิษฐานไว้บนยอดสุดของฉัตรทองคำ สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ณ โพธิมณฑลไชยมงคลสถาน นี้ อันประกอบด้วยปัญญาที่มุ่งบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีอานุภาพเป็นอจินไตยนี้ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบในปัจจุบันชาติหรืออนาคตอันใกล้นี้

หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่า " เมตไตรย์ " ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แต่วัฏฏทุกข์ของข้าพเจ้ายังไม่สิ้นในกาลนั้น ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เข้าเฝ้า ได้ฟังพระสัทธรรม ได้ทูลขอพระกัมมัฏฐาน และได้ "ดวงตาเห็นธรรม" พร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวง มีปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเทอญ

ขออานิสงส์ทั้งหมดนี้จงพึงบังเกิดมีแด่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาล
สาธุ สาธุ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), พุทธรักษา (24-09-13), เพิ่มบุญ (25-09-13), Rich (24-09-13)