ดูแบบคำตอบเดียว
  #5  
เก่า 20-10-13, 19:32
เพิ่มบุญ's Avatar
เพิ่มบุญ เพิ่มบุญ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1,258
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 8,965
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 3,279 ครั้ง ใน 3,279 ข้อความ
พลังบุญ: 4547
เพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished road
Default

วันที่ 13 ต.ค.56

-ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายวัด/ที่พักสงฆ์ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๑๑๔ วัด/ที่พักสงฆ์

จังหวัดปัตตานี ๓๒ วัด/ที่พักสงฆ์
๑.วัดนิกรชนาราม อำเภอเมืองปัตตานี ๒.วัดบ้านดี อำเภอเมืองปัตตานี
๓.วัดสุวรรณกร อำเภอหนองจิก ๔.วัดสุนันทาราม อำเภอหนองจิก
๕.วัดยานิการาม อำเภอหนองจิก ๖.วัดมะเดื่อทอง อำเภอโคกโพธิ์
๗.วัดมะปรางมัน อำเภอโคกโพธิ์ ๘.วัดปรุหรน อำเภอโคกโพธิ์
๙.วัดพลานุภาพ อำเภอโคกโพธิ์ ๑๐.วัดบันลือคชาวาส อำเภอโคกโพธิ์
๑๑.วัดธนาพิมุข อำเภอโคกโพธิ์ ๑๒.วัดภมรคติวัน อำเภอโคกโพธิ์
๑๓.วัดนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ๑๔.วัดปุราณประดิษฐ์ อำเภอโคกโพธิ์
๑๕.วัดสุนทรวารี อำเภอโคกโพธิ์ ๑๖.วัดหัวควรธรรมนิคม อำเภอโคกโพธิ์
๑๗.วัดปรักปรือ อำเภอแม่ลาน ๑๘.วัดมะหิงษาราม อำเภอปะนาแระ
๑๙.วัดมะปรางมัน อำเภอปะนาแระ ๒๐.วัดบูรพาราม อำเภอยะหริ่ง
๒๑.วัดมัชฌิมวาส อำเภอยะหริ่ง ๒๒.วัดคามวาสิการาม อำเภอยะรัง
๒๓.วัดโคกหญ้าคา อำเภอยะรัง ๒๔.วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต อำเภอยะรัง
๒๕.วัดประเวศน์ภูผา อำเภอมายอ ๒๖.วัดจุฬามณี อำเภอสายบุรี
๒๗.วัดทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี ๒๘.วัดโชติรส อำเภอไม้แก่น
๒๙.วัดสาระวัน อำเภอไม้แก่น ๓๐.วัดไม้แก่น อำเภอไม้แก่น
๓๑.วัดมะปริงวารีราม(ธ) อำเภอยะหริ่ง ๓๒.ที่พักสงฆ์ทุ่งยางแดง(ธ) อำเภอทุ่งยางแดง

จังหวัดยะลา ๑๒ วัด/ที่พักสงฆ์
๑.วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา ๒.วัดลาลุการาม อำเภอเมืองยะลา
๓.วัดยูปาราม อำเภอยะลา ๔.วัดบ่อหิน อำเภอธารโต
๕.วัดตาพระเยา อำเภอธารโต ๖.วัดเขาปันนังกระแจะ อำเภอธารโต
๗.วัดคอกช้าง อำเภอธารโต ๘.วัด กม.๒๒ ใน อำเภอบันนังสตา
๙.วัดเขาน้ำตก อำเภอบันนังสตา ๑๐.วัดเจริญธรรม อำเภอบันนังสตา
๑๑.วัดปิยะธรรมมาราม อำเภอบันนังสตา ๑๒.วัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา

จังหวัดนราธิวาส ๒๒ วัด/ที่พักสงฆ์
๑.วัดบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส ๒.วัดกำแพง อำเภอเมืองนราธิวาส
๓.วัดโคกโก อำเภอนราธิวาส ๔.วัดทรายขาว อำเภอตากใบ
๕.วัดท่ามะปราง อำเภอตากใบ ๖.วัดคันธาริการาม(ตอหลัง) อำเภอตากใบ
๗.วัดโบราณสถิตย์ อำเภอสุไหงปาดี ๘.วัดนิคมแว้ง อำเภอแว้ง
๙.วัดสุวรรณบรรพต อำเภอสุคิรินทร์ ๑๐.สำนักสงฆ์ต้นทุเรียน อำเภอสุคิรินทร์
๑๑.วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ ๑๒.วัดชัยรัตนาราม อำเภอระแงะ
๑๓.วัดตันติการาม อำเภอระแงะ ๑๔.วัดเชิงเขา อำเภอบาเจาะ
๑๕.วัดปิเหล็ง อำเภอเจาะไอร้อง ๑๖.สำนักสงฆ์ราษฎร์บำรุงธรรม อำเภอเจาะไอร้อง
๑๗.สำนักสงฆ์ไอร์บาลอ อำเภอจะแนะ ๑๘.วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ
๑๙.วัดชนาราม อำเภอลือเสาะ ๒๐.วัดสรีสาคร อำเภอศรีสาคร
๒๑.วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี ๒๒.สำนักสงฆ์ไอร์บือแต อำเภอจะแนะ

รายชื่อวัด/สำนักสงฆ์ ที่มีพระสงฆ์จำพรรษาไม่ครบ ๕ รูป ประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๔๗ วัด

จังหวัดสงขลา ๒๐ วัด/ที่พักสงฆ์
๑.วัดเกาะไม้ใหญ่ อำเภอนาทวี ๒.วัดราชมานิตย์สถิตย์มหาเจดีย์ อำเภอนาทวี
๓.ที่พักสงฆ์บ้านช้างไห้ อำเภอนาทวี ๔.ที่พักสงฆ์บ้านคลองกวางพัฒนา อำเภอนาทวี
๕.ที่พักสงฆ์บ้านเก่า อำเภอนาทวี ๖.ที่พักสงฆ์บ้านใหม่ อำเภอนาทวี
๗.วัดวัดโคกพยอม อำเภอเทพา ๘.สำนักป่าปากบาง อำเภอเทพา
๙.สำนักสงฆ์ไทรประดิษฐ์ อำเภอเทพา ๑๐.ที่พักสงฆ์ราชญารเวที อำเภอเทพา
๑๑.วัดป่าแจ้งแก้ว อำเภอจะนะ ๑๒.วัดคลองคล้า อำเภอจะนะ
๑๓.วัดทุ่งพระ อำเภอจะนะ ๑๔.วัดบ้านไร่ อำเภอจะนะ
๑๕.วัดขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ ๑๖.ที่พักสงฆ์บ้านระไมล์ อำเภอสะบ้าย้อย
๑๗.ที่พักสงฆ์ถ้าครก อำเภอสะบ้าย้อย ๑๘.ที่พักสงฆ์พฤกษาธรรมาราม อำเภอสะบ้าย้อย
๑๙.ที่พักสงฆ์ถ้าน้ำใส อำเภอสะบ้าย้อย ๒๐.ที่พักสงฆ์บ้านทัพหลวง อำเภอสะบ้าย้อย

จังหวัดปัตตานี ๑๗ วัด/ที่พักสงฆ์
๑.วัดหนองครก อำเภอโคกโพธิ์ ๒.วัดโพธาราม อำเภอแม่ลาน
๓.วัดญาโณทัย อำเภอปะนาแระ ๔.วัดเทพนิมิต อำเภอปะนาแระ
๕.วัดศรีสุดาจันทร์ อำเภอปะนาแระ ๖.วัดโพธาราม อำเภอปะนาแระ
๗.วัดสาละวัน อำเภอปะนาแระ ๘.วัดปิยาราม อำเภอยะหริ่ง
๙.วัดมาลีนิเวศน์ อำเภอมายอ ๑๐.ที่พักสงฆ์ควรยี อำเภอมายอ
๑๑.ที่พักสงฆ์เตาะปลิง อำเภอสายบุรี ๑๒.ที่พักสงฆ์กะพ้อ อำเภอกะพ้อ
๑๓.ที่พักสงฆ์ป่าหวายทราย อำเภอสายบุรี ๑๔.วัดวัดสันติการาม(ธ)อำเภอเมืองปัตตานี
๑๕.วัดหงษาราม(ธ) อำเภอปะนาแระ ๑๖.วัดทุ่งข่อย(ธ) อำเภอแม่ลาน
๑๗.ที่พักสงฆ์แหลมนก(ธ) อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดยะลา ๑๐ วัด/ที่พักสงฆ์
๑.วัดสุนทรประชาราม อำเภอธารโต ๒.วัดเฉลิมนิคม อำเภอเมืองยะลา
๓.ที่พักสงฆ์ กม.๒๖ นอก อำเภอบันนังสตา ๔.วัดธารโต อำเภอธารโต
๕.วัดบ้านฉลองชัย อำเภอบันนังสตา ๖.วัดตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา
๗.วัดถ้ำชาญคูหา อำเภอธารโต ๘.ที่พักสงฆ์บ้านเยาะ(สันติ๒) อำเภอบันนังสตา
๙.ที่พักสงฆ์รัตนสุวรรณ อำเภอบันนังสตา ๑๐.ที่พักสงฆ์ถ้ำชาญคูหา อำเภอบันนังสตา

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม