ดูแบบคำตอบเดียว
  #2  
เก่า 24-12-14, 12:12
อภิญญา's Avatar
อภิญญา อภิญญา is offline
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,202
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,857
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56831
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile 10 อันดับสุดยอดแห่งคำอธิษฐานแห่งปี ๕๗

ในปีนี้มีงานบุญพุทธบูชาฯใหญ่และพิเศษเพิ่มขึ้นมากมายเหมือนทุกปีครับ และสำนักพระธาตุฯได้บันทึกคำอธิษฐานของเพื่อนและทุกๆท่านที่น่าสนใจ เพื่อเก็บไว้ให้ทุกท่านได้ร่วมชื่นชมและโมทนาร่วมกันในหอพระธรรมอธิษฐาน ซึ่งในปีนี้่ก็มีการบันทึกและจัดลำดับคำอธิษฐานที่เป็นสุดยอดของปีนี้ไว้ดังนี้ครับ สาธุ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s8-jpg
1.Ohm Chiangmai
“อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ...
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ...
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ...
....ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน กระทำการสร้างมหากุศลบุญญะ บารมี...สถาปนา ถวายองค์ พระเจ้าแผ่นดินเย็น สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาจักรพรรด พนัสบดี กำลังแผ่นดิน สถิตย์ไว้ยัง ศาลพระหลักเมือง ประจำจังหวัด ._____________ (หรือ พระวิหาร พระอุโบสถ ) แห่งนี้....
พร้อม กันกับ ศาลหลักเมือง และอารามสำคัญ ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด.... ด้วยใจหมายมั่นให้เป็นไป เพื่อ...พุทธบูชา ธัมบูชา สังฆบุชา....อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานกว่า 5,000 วัสสาตามพุทธทำนาย..
ด้วยอานิสงส์ และอานุภาพ แห่งบุญทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้น...อย่างฉับพลันทันใดนี้..
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง... เป็นกำลังหนุนนำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบกับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมีและถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป .....จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในกาลเบื้องหน้า
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้ายังมิได้ สิ้นสุดแห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญาเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย. ขอจงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้าดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...ขอบุญทั้งหลายนี้จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาท พลาดพลั้ง ยังผลให้ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้ว และแพรทอง รองรับดวงจิตของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่อบายภูมิเบื้องล่าง...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระโพธิญาณ หรือพระนิพพาน ในที่สุดแห่งการเกิดของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมินับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิดซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่แสงแห่ง ธรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และอานิสงส์แห่งบุญญามหาทาน และการยกถวายบุญนี้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ....ขอคำอธิษฐานทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ เป็นจริง อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจาที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ว่า....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
จงทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ มหาโมทามิ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s7-jpg
1.Jack Stat
คำอธิฏฐานที่จารึกลงบนแผ่นสุพรรณบัฏ ฝากศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ณ พระธาตุมหาธรรมรักขิตเจดีย์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี....
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีศีล มีสรณะ มีการศึกษาพระสัทธรรม เป็นผู้มีการปฏิบัติไปโดยลำดับ รักและเทิดทูนพระพุทธเจ้าสุดหัวใจ จึงได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงในพระเจดีย์ทองคำแวดล้อมด้วย พระพุทธปฏิมาแก้วมณีทรงเครื่องทั้ง 5 พระองค์ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลบารมีอันเลิศนี้ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นั้น ขอฝนสัตตรัตนะจงตกจากฟากฟ้าปรากฏเป็นนิมิตอัศจรรย์ในทุกที่ที่ข้าพเจ้าอาศัย อยู่ ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปรีชาสามารถ มีปัญญาประดุจสายฟ้าฟาด แตกฉานยิ่งในปริยัติศาสน์ มีรูปงามดุจจิตรกรบรรจงวาด มีเสียงไพเราะจับใจ เฉียบแหลมยิ่งในสรรพศาสตร์ รู้แนวความคิด ฉลาดในวาระจิต เป็นผู้ทรงศีล มีสมบัติต่าง ๆ อันประเสริฐ เป็นผู้บริจาคทานหาประมาณมิได้ เป็นผู้ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากกิเลส ยินดียิ่งในเนกขัมมสุข ความปรารถนาใด ๆ ของข้าพเจ้าอันจะยังพระศาสนาให้งดงาม ขอจงสำเร็จโดยพลัน และขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงถึงอริยภูมิตามที่ตนปรารถนาด้วยเทอญ
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา วิสาขบูชา ๒๕๕๗
ขอมหาสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้อ่าน คำอธิฏฐานอันยิ่งใหญ่นี้แล้ว ขอจงประนมมือ ตั้งจิตน้อมมหาโมทนาสาธุการดัง ๆ อย่างกึกก้อง อันจะยังคำอธิฏฐานอันบริสุทธิ์นี้ให้สำเร็จสมประสงค์ทุกประการ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s9-jpg
2.ธุดงคสถานสู่แสงธรรม องค์สมเด็จพระปฐมบรมครู
ข้าพระพุทธเจ้าผู้เคยปรารถนาในพระโพธิญาณแบบวิริยาธิกะ(อย่างยิ่งยวด)
กราบอาราธนาขอพระบารมีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมครูเป็นต้นลงมา
มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระปัจเจกะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ (โดยเฉพาะองค์เจ้าของพระคาถามหาลาภ)
พระธรรมเจ้าทั้งปวง พระอรหันตทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
พรหมทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา
มีพระเดชพระคุณบูระพาจารย์หลวงปู่ทวด ลป.โต ลป.มั่น ลป.ปาน ลป.ดู่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง
และ ลพ.ชา หนองป่าพง เป็นที่สุด
ขอจงได้โปรดสงค์เคราะห์คนของข้าพเจ้า ญาติธรรมทั้งหมด
ทุกๆท่าน ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามทางบรมครูโดยความเคารพ
จงสมความปรารถนาในทางที่เป็นสัมมาทิฐิทุกประการ
จงมีความเป็นอยู่คล่องตัวไม่ขัดสนเป็นอย่างน้อย
และจงมีความมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยประการทั้งปวงในที่สุด
เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ทุกอย่างทุกประการ
นับตั้งแต่บัดเดี๋ยวเป็นต้นไป ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s10-jpg
3.ใต้ร่มโพธิญาณ พุทธพรหมปัญโญ
ยอด ฉัตร พุทธเจดีย์ ทศบารมี ศรีอีสานสำเร็จแล้ว พร้อมนำถวายไว้ในศาสนาครับ ขออนุโมทนาบุญ กับผู้ที่มีส่วนแห่งความสำเร็จและเกี่ยวข้องทุกรูปทุกนาม ทุกๆท่าน
ขอผลานิสงค์แห่งบุญนี้ให้ ท่านทั้งหลาย ประสบพบแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บ อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใคร เหลือกิน เหลือใช้ เหลือจ่าย เหลือเก็บ กินไม่ไหว ใช้ไม่หมด ทั้งอนาคตและปัจจุบัน ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้ค้ำจุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีความคล่องตัวทั้งทางโลกทางธรรม ขอคำว่าไม่มี ไม่พอ ไม่สำเร็จ ความขัดข้องใดๆ อย่าได้บังเกิดกับท่านทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระ นิพพานเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ.
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s11-jpg
4.ลูกข้าวเหนียว ออนซอนเด
กราบขอขมา สวดมนต์และปิดทองคำเปลวแท้ถวายบูชารอยพระพุทธบาท นัมมานที รอยที่ 5 ของโลก สาธุขอให้มีแต่ความเจริญและพ้นทุกข์ทั้งปวง
ข้าพเจ้าของให้ทรัพย์ที่อยู่ในมือของข้าพเจ้าเป็นตัว แทนแห่งบุญ ข้าพเจ้าขอนำทรัพย์นี้บูชาคุณพระรัตนตรัยบูชารอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ โดยเฉพาะที่อยู่ ณเบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ รอยพระพุทธบาทเปรียบเสมือนหนทางแห่งการเดินทางในวัฏสงสารที่องค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเดินวนเวียนในวัฏสารมานับชาติไม่ถ้วนสุดท้ายพระองค์ก็ทรงดำเนินไปสู่เส้น ทางแห่งความพ้นทุกข์พระองค์ทรงแสดงสัญลักษณ์ที่จักนำพาให้ข้าพเจ้าดำเนินรอย ตามเส้นทางแห่งพระองค์ข้าพเจ้ายังเป็นมนุษย์ ยังต้องดำรงชีพยังต้องมีหน้าที่ในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบิดามารดาและ ผู้มีพระคุณขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดทั้งมวล ตั้งแต่อดีตชาติจวบจนปัจจุบันวันนี้อันมีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล และสัมมาปฏิบัติ บุญที่ได้สร้างพระพุทธรูป โบสถ์วิหาร ลานเจดีย์ บุญที่ได้ดูแลและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรบุญที่ได้สร้างไว้ในเขตบุญพระ พุทธศาสานาทุกบุญ และบุญที่ได้กระทำการบูชารอยพระพุทธบาทในครั้งนี้
ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลจงมารวมกันเป็นดวงบุญดวงกุศล ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชา ต่อคุณพระรัตนตรัยขอผลบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้และบุญที่ได้บูชารอยพระพุทธบาท สี่รอยในครั้งนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีเส้นทางเดินชีวิตที่ดีงาม เจริญรุ่งเรือง ราบรื่นคล่องตัว ทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิจการงานที่ดีได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่มีทรัพย์ภาย นอ กัลยาณมิตรที่มีทรัพย์ภายในให้ชีวิตของข้าพเจ้าไกลจากคนพาลและภัยทั้งหลาย ตลอดเวลาและตลอดชีวิต ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีสัมมาอาชีพ มีทรัพย์ มีปัจจัยสี่ เหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บเหลือสร้างสมกุศล เหลือบริจาคทาน เหลือสร้างบารมี เหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานับจากบัดนี้เป็นต้นไปตลอดเวลาตลอดชีวิตด้วยเทอญ
และขอบารมีแม่พระธรณีแม่พระคงคา พญายามราช จงเป็นทิพย์พยานในกุศลผลบุญกุศลผลทานและคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอท่านทั้งหลายนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าไปยังทิศทั้ง4 เมื่อใดที่น้ำซึ่งเป็นตัวแทนแห่งแม่พระคงคาหยาดลงสู่ผืนดินซึ่งเป็นตัวแทน แห่งแม่พระธรณี ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้านี้จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เป็นอัศจรรย์ ทันใจ ในวันนี้ เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ ด้วยเทอญ...

5.Merit Dogood
โมทนาบุญกันนะครับ
ร่วมทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม
ขอผลบุญหนุนให้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาน ให้ประสบแต่สิ่งดี มีสุข มีกุศลจิตผ่องใสอยู่เสมอ คราใดตายให้มีจิตเป็นบุญกุศลผ่องใส
ขออุทิศบุญนี้แด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ บุตรธิดา เจ้ากรรมนายเวร ให้ท่านอภัยในกรรมที่ล่วงเกิน เทวดาและพรหม ทุกท่านท่านภพ ให้ได้รับบุญเช่นเดียวกับข้าพเจ้าโดยฉับพลันเทอญ
ขอหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงปู่ดู่ หลวงพ่อแพง ท่านท้าวพยายมราช เป็นพยานบุญนี้เทอญ สาธุ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s13-jpg
6.กายคตา เนย์
ลูกขอน้อมกราบนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ โดยมีสมเด็จองค์ปฐมทรงเป็นประธาน พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ น้อมกราบหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และพรหมเทพเทวดาทุกๆ พระองค์ ที่ทรงเมตตาสงเคราะห์ให้การหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้ ขอความคล่องตัว จงมีแก่ทุกท่าน ขอลาภผลพูนทวี ขอจงปลดหนี้สินภาระทั้งหลายให้หมดโดยฉับพลัน ขอผลบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านเข้าถึงซึ่งพระนิพาานในชาติ ปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s12-jpg
7.เทวานิน แก็งค์ลูกหมี
จงเป็นปัจจัยให้ได้ทำดีเช่นนี้อีก อย่าได้ลดน้อยถอยลงเลย
มีแต่มากขึ้นเจริญขึ้นเท่านั้น
1.ขอใจข้าพเจ้า จงแกร่งกล้าหาญ ที่จะเสียสละออกไปยิ่งขึ้นเถิด
2.ขอศีลของข้าพเจ้า มั่นคง เหมือนทานที่ข้าพเจ้าทำอย่างมั่นคง
3.ขอสมาธิและสติ ของข้าพเจ้าเจริญก้าวหน้าและกว้างไกล
เหมือนทานที่ทำอย่างกว้างขวางอย่างไม่จำกัดเถิด
4.ขอปัญญาของข้าพเจ้า เห็นตรงใน อริยสัจ เห็นทุกข์
และเหตุแห่งทุกข์ ด้วยอริยมรรค และเมื่อนั้น
ขอกิเลสอันหมักดองในจิตอันชั่วช้าของข้าพเจ้า
หมดไปจากใจนี้เถิดด้วยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s14-jpg
8.Iam Hui
บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำไว้ดี แล้วในวันนี้ ขอให้เทวดาประจำตัว และผู้เฝ้ากองบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย องค์เทพองค์พรหมทุกช่องชั้นฟ้าอันมีท้าวสักกะเทวราช ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ท่านพระยายมราช อมนุษย์ทั้งหลาย รวมถึงอากาศเทวดา ภูมิเทวดาทั้งหลายทั่วสากลจักรวาล โปรดมาร่วมอนุโมทนากับพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอแผ่บุญกุศลทั้งหลายนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รวมถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรหลานทุกภพชาติจนถึง ปัจจุบัน และขอท่านพระยายมราช ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้เพื่อปิดทับอบายภูมิทั้งสี่ ข้ามพ้นวัฏสงสาร ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดเถิด...สาธุ
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกัลยณมิตรทุก ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ บุญใดที่ข้าพเจ้าทำแล้วในวันนี้ ขอให้คำว่า"ไม่มี ไม่พบ ไม่เจอ จงไม่เกิดแก่ท่านทั้งหลายแม้อยู่ในภพชาติใด" ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆทุกประการโรคภัยไข้เจ็บก็จงอย่าได้มี ขอบุญนี้จงไปปิดทับอบายภูมิทั้งสี่ ขอให้ทุกท่านสามารถว่ายข้ามหาสมุทร ข้ามพ้นวัฏสงสาร ถึงพระนิพพานเป็นที่สุด และขอให้ทุกท่านได้รับอนิสงส์แห่งบุญนั้นเสมือนข้าพเจ้าทุกประการ เทอญ...สาธุครับ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s15-jpg
9.Tanaka Cutekorn
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน บุญใดอันข้าพเจ้าทำไว้ด้วยดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา และขอน้อมบูชามารดาบิดาในทุกภพชาติ ข้าพเจ้าขอบารมีคุณพระรัตนตรัย หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นที่สุด ขอได้สงเคราะห์นำบุญนี้แผ่ขยายออกไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหมดทุกข์ทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความดีงาม ด้วยเดชด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ เทอญ
ขอบุญนี้ยังให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมเป็นพระ อริยบุคคล ในชั้นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยก่อนสิ้นภพนี้ไป และหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอภพชาติหน้าพึงเป็นชาติสุดท้ายขอให้ได้มาเกิดและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อ เบื้องหน้าพระพักต์แห่งองค์พระศรีอาริยเมตไตร ในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ด้วยเทอญ
อภิญญา-สรุปบุญพุทธบูชาฯ ในเฟสพระธาตุฯ ประจำปี ๕๗-s16-jpg
10.ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ วัดท่าซุงสาขาเก้า วังน้ำเขียว
โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะที่ร่วมบุญกันมา ขอพรพระอริยสงฆ์สาวกทั้ง2พระองค์โปรดประทานพรแก่ท่านทั้งหลายให้สมความ ปรารถนาทุกประการ โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะ ขอให้มีความสุข มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม ปรารถนาสมหวังที่ตั้งใจทุกประการ จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานนะ สาธุ สาธุ สาธุ

หมายเหตุ ในปีนี้มีลำดับที่ ๑ สองท่านเลยนะครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (23-01-15), เพิ่มบุญ (16-02-15), เดชะบุญ (04-09-16), Rich (30-12-14)