ดูแบบคำตอบเดียว
  #5  
เก่า 28-05-09, 15:40
ศิษย์โมคคัลลานะ
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ELLE อ่านข้อความ
พระธาตุแก้วมณีโชติ จะมีลักษณะเป็นแก้วมณีโชติ มีแสงสว่างในตัวเองคล้ายเพชรยามต้องแสงแดด มีขนาดและสัณฐานตามที่ได้อธิษฐานไว้ จะประดิษฐานในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระศาสนา หรือในที่ที่มีพระบรมธาตุประดิษฐาน มีรอยพระบาท รอยพระหัตถ์ พระพุทธรูปสำคัญ พระไตรปิฏก พระศรีมหาโพธิ์ เครื่องอัฎฐบริขารของพระพุทธเจ้า ฯลฯ เพื่อคอยอยู่ดูแลปกปักรักษาสมบัติของพระ สมบัติของพระศาสนา ให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นที่ตั้งที่จำเริญแห่งพระพุทธศาสนาตลอดอายุพระศาสนาของพระทุกพระองค์ตราบจนถึงพระองค์ปราบมารอันเป็นองค์สุดท้าย นอกจากนี้แล้วในเวลาที่ยังกิจนี้อยู่จะคอยอุปฐากพระบรมธาตุ รอยพระบาท พระพุทธรูปสำคัญ พระไตรปิฏก พระศรีมหาโพธิ์ ฯลฯ และช่วยในการเผยแผ่พระธรรม,แสดงธรรม,สงเคราะห์หมู่สัตว์และสรรพชีวิตทั้งหลายตามโอกาสอันสมควรอีกด้วย ฯลฯ
EX เมื่อพระธาตุประดิษฐานในเขตพระบรมธาตุแล้ว หากมีบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิจักเข้ามาทำลายพระบรมธาตุ พระธาตุแก้วมณีฯจะเปล่งแสงเตือน... หากยังเข้ามาคิดทำลายพระบรมธาตุอีกก็จักเปล่งเสียงเตือน... และหากยังเข้ามาอีกพระธาตุก็จะกลายเป็นกำแพงแก้วมณีโชติกั้นบุคคลที่คิดจักทำลายไว้ฯ การอุปฐากพระบรมธาตุ พระธาตุแก้วมณีจักจัดการเรื่องความสะอาด การถวายเครื่องสักการะบูชา การสวดมนต์ การบูรณปฏิสังขรณ์ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ฯลฯ ตราบจนพระบรมธาตุนิพพาน การเผยแผ่ธรรม เมื่อมีผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ท่านจักปรากฏขึ้นเพื่อแสดงบุญเก่าของบุคคลนั้นให้ปรากฏขึ้นเพื่อให้เข้าถึงธรรมโดยง่าย สำหรับผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็จักสงเคราะห์โดยธรรม ให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยฯ ในการสงเคราะห์หมู่สัตว์ พระธาตุบางองค์จะเป็นยารักษาโรค เป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต และอธิษฐานใช้ป้องกันอันตรายในเวลามีเภทภัยต่างๆกันครับ
ขอร่วมอธิฐานพระธาตุ ขอจงเป็นไปตามนั้นทุกประการด้วยเทอญ สาธุ ๆ ๆ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 27 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (17-06-09), พรรณวดี (12-06-09), พุทธรักษา (08-06-09), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (29-05-09), อภิญญา (05-06-09), อาทมาฏ (23-01-10), จิตประภัสสร (11-03-10), ปาริฉัตรมณี (05-06-09), นิมมานรดี (28-05-09), เพิ่มบุญ (04-09-11), เกียงจูแหย (14-08-11), เดชะบุญ (11-06-09), Eang (17-06-09), FaRuXue (14-06-09), Gorn (17-08-09), Jira (03-05-10), KeepWalking (25-11-09), leklek (26-10-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (23-06-09), octavian (18-07-11), Peach (19-07-09), Rich (25-03-10), rossukon (25-11-10), suwaphat (01-07-09), yoioy (13-11-11)