PDA

View Full Version : อภิญญาธรรม


 1. ยุคอภิญญาใหญ่และภัยพิบัติตามพุทธพยากรณ์
 2. คำถวายทานแบบอภิญญาฯ
 3. ตอนนี้ใครฝึกทำน้ำแข็งเป็นแล้วบ้าง
 4. คาถาอภิญญา
 5. การเจริญอภิญญาเวลาพระอาทิตย์ทรงกลด
 6. วิธีฝึกบุญญฤทธิ์ของท่านเป็นแบบไหนกันบ้างครับ
 7. การอธิษฐานบทสวดมนต์ให้ปรากฏผลตลอดเวลาฯ
 8. การรักษาบุญของพระให้ปรากฏเป็นจริงฯ
 9. การทรงพระกรรมฐานหลายกองพร้อมกันโดยมีอานาปานสติเป็นบาทฐาน
 10. วิปัสสนาญาณ ๙
 11. การอาราธนาบารมีพระฯ
 12. ลมหายใจเดียว
 13. อภิญญามหาทาน
 14. ปฏิสัมภิทา ๔
 15. วิโมกข์ ๘
 16. อภิญญา ๖
 17. ฤทธิ์ ๑๐ ประการ
 18. อธิษฐานฤทธิ์ ๑๖ ประการ
 19. พื้นฐานความสำเร็จของฤทธิ์
 20. ยมกปาฏิหาริย์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 21. บารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญา
 22. พระธรรมบท มหาธรรมทานอภิญญาใหญ่
 23. เรื่องการฝึกอภิญญาในชีวิตประจำวัน
 24. หลวงปู่ดู่สอนสมาธิ
 25. อภิญญา :: กสิณไฟ
 26. วิธีฝึก "วาจาสิทธิ์"
 27. กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 74 " ถามตอบ เรื่องสวดชินบัญชร 500 จบ แล้วได้อภิญญา"
 28. พระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์
 29. เรื่องราวของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล ที่มากด้วย " บุญฤทธิ์ "
 30. อภิญญาปริจเฉท หนังสือวิมุตติมรรค : พระอุปติสสเถระ รจนา พ.ศ.609-653
 31. หลวงปู่ดู่ท่านเทศน์สอนคณะศิษย์วัดท่าซุงที่ได้มโนมยิทธิ
 32. เรื่องเด็กอภิญญา
 33. พระโสดาบัน
 34. สรุปกรรมฐาน ๔๐
 35. ถาม-ตอบท่านต้น
 36. เรื่องลูกอมของหลวงปู่ศุข
 37. เสียงที่ได้ยินในชมพูทวีปทั้งสิ้น
 38. อาวุธที่ประเสริฐที่สุดในโลกมี ๔ อย่าง
 39. การฝึกลมปราณ
 40. บันทึกประสบการณ์ การเจริญธาตุกรรมฐาน
 41. เรื่องของปีติ
 42. วันอภิญญา
 43. กสิณธาตุ 4 โดย physigmund_foid
 44. ปฐวีกสิณ
 45. สร้างพระด้วยลมหายใจ
 46. พลังทองเลน: รับและให้ สื่อใจถึงใจ ( ตอนต่อ จาก ลมปราณ )
 47. ฌาน ๔ ในมหาสติปัฏฐาน โดยหลวงพ่อฤาษ๊ฯ
 48. วิชาลมปราณ กับ พลังกุณฑาลิณี
 49. หลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อจงทำน้ำมนต์
 50. หลวงพ่อฤาษีเล่าเรื่องนิโรธสมาบัติ