PDA

View Full Version : ปกิณกะธรรม


 1. ความรู้ที่ได้จากการสนทนาธรรม(แบบพิศดาร)
 2. ธรรมะจากใบฎีกาผ้าป่าสามัคคี วัดโึคกป่าฝางนิโรธราราม จ.หนองคาย
 3. คุณสมบัติพิเศษของนิวรณ์ 5
 4. เรื่องการโมทนาบุญ
 5. ธรรมของพระที่รวบรวมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ โดยคุณหมอสมศักดิ์
 6. ธรรมจากใบฏีการ่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานพระสมเด็จองค์ปฐม
 7. จำแนกความแตกต่างของพุทธภูมิแต่ละประเภท
 8. เรื่องการอธิฐาน
 9. หลวงพ่อของฉัน
 10. เรื่องเล่าและคำสอนจากทริปส่งพี่นาคน้อยครับ
 11. การขอขมาพระแบบใหม่ที่พีสอนน้องค่ะ
 12. ธัมมุเทส ของหลวงพ่อฯ วัดพระพุทธบาทตากผ้า
 13. กาลัง กัตวา
 14. พระแก้วบารมี
 15. เรื่องของพระอรหันต์
 16. เรื่องอารมณ์พระโสดาบัน
 17. เรื่องการโมทนาบุญให้หมด
 18. เรื่องพรหมวิหาร
 19. อานิสงส์ของการถวายสัพพทาน
 20. วันอัฏฐมีบูชา
 21. พระแก้วประจำองค์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปล์
 22. ลำนำธรรมมา (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 23. พระพุทธเจ้าโปรดอาฬวกยักษ์ ในพรรษาที่ 16 หลังการตรัสรู้
 24. เรื่องของกรรมที่ทุกท่านควรระวัง
 25. ธรรมไม่ตายของหลวงปู่บุดดา
 26. ผังภพภูมิ 31 ตามตำราที่ได้บันทึกไว้
 27. ขอเชิญร่วมอธิษฐานจิตชำระหนี้สงฆ์ฯให้กับทุกๆดวงจิต ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 28. โลกธรรม ๘
 29. เรื่องบารมี 10 และพรหมวิหาร 4
 30. พระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์พระโพธิสัตว์
 31. ลักษณะของบารมี 10
 32. อุเบกขา
 33. รวมคติธรรมเตือนใจของวัดต่างๆที่น่าสนใจ
 34. นโม ตัสสะ ภวควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 35. พระธาตุที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันและที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
 36. มาฆบูชา วันแห่งความรัก
 37. บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary
 38. บันทึกธรรมจากครูบาอาจาริยะ
 39. บันทึกธรรมจากพระไตรปิฎก
 40. สัมมาทิฐิ
 41. หัวใจของพระโพธิสัตว์
 42. ความเป็นจริงของความเกี่ยวข้อง
 43. ธรรมลิขิต หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 44. การทรงอารมณ์ตามลำดับ
 45. เรื่องภูเขาบุญ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
 46. เรื่องผลของทาน
 47. พระกรรมฐาน ๔o
 48. จิตกับวิญญาณในพระพุทธวจนะ
 49. คำสอนหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
 50. โอวาทจบกิจของหลวงพ่อฯ
 51. ปณิธาน๑ในการสร้างพระของสมเด็จโต
 52. ธรรมก่อนตายฯ หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค
 53. หนังสือดีของหลวงปู่จามฯ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม คำชะอี มุกดาหาร
 54. เรื่องฉัพพรรณรังสี ของพระพุทธเจ้า
 55. เรื่องอนันตรายิกธรรม ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
 56. พระเจ้าจักรพรรดิ์
 57. อานิสงส์การทำบุญต่างๆในพระพุทธศาสนาฯ
 58. ธรรมโจทตนเอง ของหลวงปู่มั่นฯ
 59. บุญกริยาวัตถุ ๑๐
 60. ธรรมเตือนใจหลวงปู่ดู่ วัดสะแก
 61. ลักษณะ ๔ ของการใช้เงิน
 62. วาจาที่ไม่มีโทษและผู้ชนะที่แท้จริง
 63. การทำจิตขณะไหว้พระบรมสารีริกธาตุนั้นมีหลายระดับ
 64. ความหมายของชื่อ พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฯของพวกเรา
 65. เทวดาถาม...พระพุทธเจ้าตอบ
 66. โสฬสปัญหา
 67. ทศพิธราชธรรม และบารมี ๑๐
 68. นิมิต : อารมณ์พระอรหันต์
 69. พระพุทธนิมิตถาม...พระพุทธเจ้าตอบ (นิมมิตปุจฉา)
 70. วิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่มากตลอดพรรษา
 71. โอวาทหลวงพ่อเนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี
 72. ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส อุบายบรรลุนิพพาน โดยพระตถาคต
 73. กำลังใจที่พอจะไปพระนิพพานชาตินี้ได้
 74. สุขที่เป็นเลิศ
 75. มิลินทปัญหา
 76. การตอบแทนพระคุณแม่ โดย พระตถาคต
 77. ธรรมะจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 1 เรื่อง มหาสีหนาทสูตร
 78. ธรรมะจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 2 สติปัฏฐานสูตร
 79. ธรรมะจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 4 เรื่อง สาราณิยธรรม ๖
 80. หลวงปู่มั่นตอบปํญหาธรรมะ
 81. โอวาทหลวงพ่อเนียม วัดน้อย สุพรรณบุรี
 82. ปัจฉิมโอวาทหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา
 83. พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ.
 84. ธรรมะจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๕ เรื่อง อานาปานสติสูตร
 85. ธรรมะจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 6 เรื่อง กายคตาสติสูตร
 86. อานาปานสติกถา :: คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค
 87. ปัญญาอบรมสมาธิ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 88. คำสอนหลวงพ่อโอภาสี เรื่องวัตถุ
 89. ตำราโหราศาสตร์ไทย
 90. บุญสมปรารถนา
 91. ความยุติธรรมของกรรม
 92. โอวาทปาฏิโมกข์
 93. ธรรมหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
 94. ธรรมเตือนใจหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ กทม.
 95. ศีลถ้าเข้าใจรักษาไม่ยาก
 96. วิวาทมูลสูตร
 97. หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่องการอุทิศส่วนกุศล
 98. หลวงพ่อฯเล่าเรื่องวิธีแก้บนที่จำไม่ได้
 99. รวมโอวาท(คำสอน) หลวงพ่อ (ฤาษี)
 100. หลวงพ่อสอนตอนเช้า
 101. “โพธิธรรมทีปนี” ว่าด้วยธรรมวิเศษ หรือพระจตุราริยสัจธรรม
 102. ธรรมไม่ลัด หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 103. เรื่องกรรมทางวาจา
 104. ธรรมที่ถูกฯ ของหลวงพ่อลี วัดอโศกราราม จ.สมุรปราการ
 105. ปลงสังขาร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
 106. เรื่องคำพูดของคน ของหลวงตาบัวฯ
 107. ภัทเทกรัตโตวาท
 108. เรื่องการคบคน ของครูบาวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
 109. เรืองของใจ หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
 110. ธรรมของหลวงพ่อสิม วัดถ้ำผาปล่อง
 111. คำสอน "สมเด็จย่า" สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 112. การแก้กิเลส
 113. บุพเพสันนิวาส
 114. เรื่องของคนทำกรรม โดยหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
 115. ไตรสิกขา ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 116. อภัยทาน ของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
 117. การทำความดี ของสมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรฯ
 118. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น หลวงปู่ต้นบุญ
 119. มหาสติปัฎฐานสูตร
 120. มงคล คืออะไร ใน 3 วัยที่สำคัญ (มงคล 38 ประการ)
 121. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และ อนัตตลักขณสูตร
 122. กายคตาสติสูตร
 123. โอวาทวันเกิดหลวงพ่อฯ 22 สิงหาคม 2522
 124. ผ้ายันต์พิชัยสงคราม ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
 125. การเจริญสติ-การเดินจงกรม-การนั่งสมาธิ
 126. วิธีแก้ดวงไม่ดี พระราชสังวรญาณ(พุธ ฐานิโย)
 127. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
 128. การชำระหนี้สงฆ์
 129. พระองค์ที่ ๑๐
 130. เก็บตก งานบุญเครื่องประดับถวายเป็นพุทธบูชา
 131. หนังสือเกล็ดธรรมะ
 132. ในกัปนี้ทรงพระพุทธเจ้าได้ ๑๐ พระองค์
 133. วิธีแยกจิตออกจากกายทำได้อย่างไร
 134. พระสูตรที่เป็นมหาธัมมาภิสมัย
 135. อานาปานสติสูตร
 136. สุดยอดธรรมะ ฉบับ พินัยกรรม
 137. การไปนิพพานง่ายกว่าไปนรกตั้งเยอะ
 138. อารมณ์พระอริยเจ้า
 139. วิธีฝึกหลังตื่นนอน เพื่อความคล่องตัว
 140. ธรรมะ หลวงพ่อจรัญ
 141. หลวงปู่มั่น บรรลุธรรม
 142. อย่าเสียโอกาสในการสร้างบารมี
 143. การขนศิษย์ไปนิพพาน
 144. หลวงปู่จันทร์ เขมิโย กับปลาพระโพธิสัตว์ 1-2
 145. หลวงพ่อฤาษีเล่าเรื่องพระบรมธาตุฯ
 146. รัชกาลที่ ๓ กับเมืองเขมร
 147. หัวใจพระพุทธศาสนา
 148. หลวงพ่อเล่าเรื่องเมืองพระนิพพาน
 149. เรื่องความโกรธ
 150. นอนหลับในฌาณ
 151. การบวงสรวง
 152. เมตตา คืออะไร
 153. คนดีคือคนยังไง
 154. บุญอันไหนทำง่ายสุด+บุญไหนทำยากสุด
 155. ทิพจักขุญาณ
 156. พระจุดประทีป
 157. การรวมศีลให้เหลือข้อเดียว
 158. พระท่านไม่ขัดความดีใคร
 159. ทาน ศีล ภาวนา คือ ตัวเดียวกัน + อย่าดูถูกอามิสบูชา
 160. ศาสนาพุทธ กับ พราหมณ์ ใครเกิดก่อนกัน?
 161. รวมธรรมะของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
 162. อานิสงส์ของบุญหล่อพระคนละแบบ+การโมทนาบุญ
 163. พระศพหลวงพ่อฤาษีและไฟในวัดท่าซุง
 164. หลวงพ่อเล่าเรื่องพระอรหันต์ ๗ องค์
 165. คติธรรม พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ
 166. แปลองค์คุณแห่งไก่ป่า ๕ ประการ ฉบับสำนักพระธาตุฯ
 167. คำสอนท่านแม่ศรีเรื่องไปนิพพาน
 168. หลวงพ่อแดง เขาโป๊ะ
 169. วาทะท่านพอลี
 170. บุพกรรมพระอุปคุต
 171. มีปัจจัย 5 บาท จะทำบุญอะไร ?
 172. ในโลกนี้ บุญและบาปเกิดได้ทุกที่ ขึ้นอยู่กับผู้มีปัญญาจะเลือกเอา
 173. คาถานะไม่ขลังหรอก